Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

TRẢI NGHIỆM BBA QUỐC TẾ TẠI UEF

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên
Số điện thoại
Email
Bạn học trường THPT nào?
Bạn đang sống ở Tỉnh/Thành phố nào?
Ngành đăng ký
Thắc mắc (nếu có)
Mã xác thực
 
 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM


Chương trình đào tạo Cử nhân hợp tác giữa UEF và Đại học Gloucestershire (UoG) sẽ mang đến trải nghiệm giáo dục quốc tế thực sự cho sinh viên. Toàn bộ chương trình đào tạo được UoG xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc.

TOÀN CẢNH ĐẠI HỌC GLOUCESTERSHIRE


Thành lập từ năm 1834, UoG là một trong những trường Đại học lâu đời nhất Anh Quốc với bề dày lịch sử hơn 180 năm trong lĩnh vực đào tạo đại học. Với hơn 10.000 sinh viên đến từ hơn 60 quốc gia, UoG đào tạo từ bậc Cử nhân đến Tiến sĩ tại 3 campus ở Gloucester và Cheltenham (Anh Quốc)

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Ngành Tiếng Anh & Ngôn ngữ học (tham khảo)
STT Tên học phần Số tín chỉ
GIAI ĐOẠN NGOẠI NGỮ
HỌC KỲ 1
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
Tổng 20
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 1
HỌC KỲ 2
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Fundamentals of Information Technology 3
9 Public Speaking and Soft skills 3
10 Listening and Speaking 3
11 Reading and Writing 3
Tổng 20
HỌC KỲ 3
12 Critical Listening and Speaking 3
13 Critical Reading and Writing 3
14 Critical Thinking and Study skills 3
15 TESOL 1 3
16 Phonology and Morphology 3
17 TESOL 2 3
18 Personal and Professional Development 2
Tổng 20
HỌC KỲ 4
19 Syntax and Semantics 3
20 Sociolinguistics 3
21 Translation & Interpretation Techniques 3
22 Pragmatics and Discourse Analysis 3
23 Writing for Research Paper 3
24 Research Methodology 3
25 Industry Visit 1
26 Sport Education 1
Tổng 20
TỔNG HỌC PHÍ GĐ 1 80
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 2
HỌC KỲ 5 và HỌC KỲ 6
27 Research and Enquiry 15
28 Engaging Humanities 15
29 Analysis of Spoken Language 15
30 Language History 15
31 Linguistics Comparison 15
32 New Media Literacy 15
33 Language and Gender 15
34 Field Trip 15
Tổng số CATs và số tiết HK 5 và HK 6 120
HỌC KỲ 7 và HỌC KỲ 8
35 Communication for Leadership 30
36 Forensic Linguistics 15
37 Language Components 15
38 The Dissertation 30
39 British Dialects 15
40 World Englishes 15
Tổng số CATs và số tiết HK 7 và HK 8 120
Tổng số tín chỉ CATs và số tiết GĐ 2 240
Ngành Quản trị kinh doanh và Marketing (tham khảo)
STT Tên học phần Số tín chỉ
GIAI ĐOẠN NGOẠI NGỮ
HỌC KỲ 1
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
Tổng 20
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 1
HỌC KỲ 2
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Fundamentals of Information Technology 3
9 Public Speaking and Soft skills 3
10 English for Business 3
11 Business Communication 3
Tổng 20
HỌC KỲ 3
12 Business Statistics 3
13 Introduction to Economics 3
14 Principles of Management 3
15 Principles of Accounting 3
16 Principles of Finance 3
17 Fundamentals of Law in Business 3
18 Personal and Professional Development 2
Tổng 20
HỌC KỲ 4
19 Marketing Fundamentals 3
20 Consumer Behavior and Analysis 3
21 Management Information System 3
22 Mathematics 3
23 Sport Education 1
Choose 7 credits from the following modules/Lựa chọn 7 tín chỉ trong những học phần sau
24-1 Alternative International Experience 7
24-2 Global Politics 3
Sociology 3
Industry Visit 1
Tổng 20
TỔNG HỌC PHÍ GĐ 1 80
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 2
HỌC KỲ 5 và HỌC KỲ 6
27 Marketing Management 15
28 Creating and Delivering Operational Plans 15
29 Accounting for Finance and Decision makers 15
30 Digital Marketing: Fundamentals 15
31 Applied Management Skills 15
32 Market Research and Analysis 15
33 International Marketing 15
34 Digital Marketing: Strategy 15
Tổng số CATs và số tiết HK 5 và HK 6 120
HỌC KỲ 7 và HỌC KỲ 8
35 Capstone Business Project 30
36 Strategic Marketing 15
37 Marketing Agency 15
38 Loyalty and Communications 15
39 Leadership and Management in Global Contexts 15
40 Management Consultancy 15
41 Marketing in Society 15
Tổng số CATs và số tiết HK 7 và HK 8 120
Tổng số CATs và số tiết GĐ 2 240
Ngành Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế (tham khảo)
STT Tên học phần Số tín chỉ
GIAI ĐOẠN NGOẠI NGỮ
HỌC KỲ 1
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
Tổng 20
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 1
HỌC KỲ 2
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Fundamentals of Information Technology 3
9 Public Speaking and Soft skills 3
10 English for Hospitality and Tourism 3
11 Business Communication 3
Tổng 20
HỌC KỲ 3
12 Introduction to Tourism 3
13 Introduction to Economics 3
14 Principles of Management 3
15 Principles of Accounting 3
16 Fundamentals of Law in Business 3
17 Marketing Fundamentals 3
18 Personal and Professional Development 2
Tổng 20
HỌC KỲ 4
19 Research Methodology 3
20 Front Office Service 3
21 Housekeeping 3
22 Restaurant and Bar Service 3
23 Sport Education 1
Choose 7 credits from the following modules/Lựa chọn 7 tín chỉ trong những học phần sau
24-1 Alternative International Experience 7
24-2 Tour Design and Operation 3
Pre-Internship 3
Industry Visit 1
Tổng 20
TỔNG HỌC PHÍ GĐ 1 80
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 2
HỌC KỲ 5 và HỌC KỲ 6
27 International Destination Management 15
28 Creative Experience Design 15
29 Managing Projects to Achieve Results 15
30 Marketing Experiences 15
31 Applied Management Skills 15
32 Applied Sustainable Management in Events, Hospitality and Tourism 15
33 Live Industry Engagement 15
34 Managing Profitability 15
Tổng số CATs và số tiết HK 5 và HK 6 120
HỌC KỲ 7 và HỌC KỲ 8
35 Capstone Business Project 30
36 Destination Marketing 15
37 Contemporary Issues in Hotel and Tourism Management 15
38 International Hotel and Tourism Management 15
39 Special Interest Tourism 15
40 Strategic Career Development 15
41 Strategic Management of People and Change 15
Tổng số CATs và số tiết HK 7 và HK 8 120
Tổng số CATs và số tiết GĐ 2 240
Ngành Kinh doanh quốc tế (tham khảo)
STT Tên học phần Số tín chỉ
GIAI ĐOẠN NGOẠI NGỮ
HỌC KỲ 1
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
Tổng 20
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 1
HỌC KỲ 2
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Fundamentals of Information Technology 3
9 Public Speaking and Soft skills 3
10 English for Business 3
11 Business Communication 3
Tổng 20
HỌC KỲ 3
12 Business Statistics 3
13 Introduction to Economics 3
14 Principles of Management 3
15 Principles of Accounting 3
16 Principles of Finance 3
17 Fundamentals of Law in Business 3
18 Personal and Professional Development 2
Tổng 20
HỌC KỲ 4
19 Marketing Fundamentals 3
20 Supply Chain Management 3
21 Writing for Research Paper 3
22 Research Methodology 3
23 Sport Education 1
Choose 7 credits from the following modules/Lựa chọn 7 tín chỉ trong những học phần sau
24-1 Alternative International Experience 7
24-2 Global Politics 3
Sociology 3
Industry Visit 1
Tổng 20
TỔNG HỌC PHÍ GĐ 1 80
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 2
HỌC KỲ 5 và HỌC KỲ 6
27 Accounting and Finance for Decision Makers 15
28 Creating and Delivering Operational Plans 15
29 Applied Management Skills 15
30 Contemporary Issues in International Business 15
Lựa chọn 60 tín chỉ trong các học phần sau
31 Managing International Business 15
32 Managing Projects to Achieve Results 15
33 International Experience 15
34 International Marketing 15
International Study Abroad 60
Tổng số CATs và số tiết HK 5 và HK 6 120
HỌC KỲ 7 và HỌC KỲ 8
35 Managing Operations Globally 15
36 Sustainability and Globally Responsible Leadership 15
37 The Context of International Business 15
38 Strategic Business and Management 15
39 Leadership and Management in Global Contexts 15
40 Managing Diversity, Equality and Inclusion 15
41 Capstone Business Project 30
Tổng số CATs và số tiết HK 7 và HK 8 120
Tổng số CATs và số tiết GĐ 2 240
Ngành Truyền thông đa phương tiện (tham khảo)
STT Tên học phần Số tín chỉ
GIAI ĐOẠN NGOẠI NGỮ
HỌC KỲ 1
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
Tổng 20
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 1
HỌC KỲ 2
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Fundamentals of Information Technology 3
9 Project Design 1 3
10 Public Speaking and Soft skills 3
11 Critical Reading and Writing 3
Tổng 20
HỌC KỲ 3
12 Introduction to Public Relations 3
13 Society, The State and Law 3
14 Communication in Organization 3
15 Project Design 2 3
16 Marketing Communication 3
17 Sociology of Media and Communication 3
18 Personal and Professional Development 2
Tổng 20
HỌC KỲ 4
19 Social Media amd Interactive Communications 3
20 Strategic Brand Management 3
21 Writing for Research Paper 3
22 International Communications 3
23 Sport Education 1
Choose 7 credits from the following modules/Lựa chọn 7 tín chỉ trong những học phần sau
24-1 Alternative International Experience 7
24-2 Aesthetics 3
Gloabal Polictics 3
Industry Visit 1
Tổng 20
TỔNG HỌC PHÍ GĐ 1 80
GIAI ĐOẠN CHÍNH KHÓA - GIAI ĐOẠN 2
HỌC KỲ 5 và HỌC KỲ 6
27 Advanced Digital Storytelling 15
28 Stategic Communication and PR 30
29 The Communications Specialist 30
30 Design Skills 15
31 Creating Content: Advanced Podcasting 15
Lựa chọn 1 học phần trong những học phần sau
32 Featture Writing 15
33 Celebrity and Fashion Journalism 15
Tổng số CATs và số tiết HK 5 và HK 6 120
HỌC KỲ 7 và HỌC KỲ 8
34 The Media Practitioner 15
35 Major Practical Project/Dissertation 30
36 The Communication Agency 30
37 Making an Impact: Data, Analystics and Advanced SEO 15
38 Crisis Communications 30
Tổng số CATs và số tiết HK 7 và HK 8 120
Tổng số CATs và số tiết GĐ 2 240

CHƯƠNG TRÌNH QUA LĂNG KÍNH ĐA CHIỀU


 

ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH


 
 
WELCOME TO UEF !