Cử nhân Quản trị kinh doanh
(Bachelor of Science in Management)
No. COURSE CREDIT
YEAR 1
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 Fundamentals of Information Technology 3
4 General English 3 4
5 General English 4 4
6 Principles of Management 3
7 Music Appreciation 3
8 General English 5 4
9 Reading & Writing 3
10 Critical Thinking, Problem Solving, and Time management Skills 4
11 Sociology 3
12 Critical Reading & Writing 3
13 Mathematics 3
14 Social Psychology 3
No. COURSE CREDIT
YEAR 2
15 Politics 3
16 Statistics 3
17 Principles of Accounting 3
18 Microeconomics 3
19 Public Speaking 3
20 Sports Education 1
21 Macroeconomics 3
22 Managerial Accounting 3
23 Business Ethics 3
24 Introduction to Business and Society 3
25 Principles of Marketing 3
26 Human Resources Management 3
No. COURSE CREDIT
YEAR 3
27 Financial Management 3
28 Leadership 3
29 Operations Production Management 3
30 Environmental Science 3
31 Environmental Science Lab 1
32 Introduction to Philosophy 3
33 Principles of International Business 3
34 Business and Government Relations 3
35 History of World Civilizations 3
36 Entities Law 3
37 Communication Theories 3
No. COURSE CREDIT
YEAR 4
38 Strategic Management 3
39 International Marketing 3
40 International Finance 3
41 Principles of Import & Export Management 3
42 Business Research Methods 3
43 Career Experiential Learning – Field Period 1
44 Core Fine Arts 3
45 Management Information Systems 3
46 Cultural Studies: Cultures of English-Speaking Countries 3

- Mức học bổng chương trình Cử nhân Hoa Kỳ áp dụng cho 2 năm đầu trong khóa học.

- Thí sinh chọn tổ hợp 03 môn xét học bổng tương ứng với các tổ hợp môn xét tuyển của chương trình song ngữ UEF.

TRẢI NGHIỆM BBA QUỐC TẾ TẠI UEF

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên
Số điện thoại
Email
Ngành đăng ký
Thắc mắc (nếu có)
 
 
WELCOME TO UEF !