Page 2 - Newsletter Jul - 2019
P. 2

2019      2/3/2019                  9/3 ⚶ 30/3                 15/3 ⚶ 30/4

                            “Truyn la”                  Nhn
     PHÁT ĐNG                  ti 05 trưng                 đăng ký

      CUC THI                   đi hc                   d thi

                     ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC      ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC
                    CÔNG NGHỆ CẦN THƠ UEF   BÁCH KHOA GIAO THÔNG
                    ĐỒNG NAI               VẬN TẢI

         Thu hút 154 ý tưởng đến từ 32 trường đại học trong và ngoài nước

        4/5             7/5              8/5            11-12/5
       2019             2019             2019             2019                                    Tham quan           39 d án
    Chm vòng Sơ loi       TP hun k năng        hc tp thc t       tranh tài 
 Bán kt
     chn ra 39 d án       cho các thí sinh       ti Doanh nghip       12 d án xut sc
      vào Bán kt
                                    Ajinomoto        bưc vào Chung kt
   1   2   3   4   5   6   7