Hoạt động quốc tế

[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG] Thông báo kế hoạch tài trợ Dự án Phát triển Hàn Quốc Học năm 2022

14/02/2022
 
Thông báo #2022-36/Bộ Giáo dục
Thông báo #2022-1/Nhóm Dự án phát triển Hàn Quốc  Học  - Viện nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc Học
 
 
 
   
 

Thông báo kế hoạch tài trợ Dự án Phát triển Hàn Quốc Học năm 2022

28/01/2022
Eun-hae YOO, Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Byung-Woo  AHN,  Viện  trưởng  Viện  Nghiên  cứu  Trung  ương  Hàn  Quốc Học
 

1.Giới thiệu Dự án

 • Mục tiêu Dự án
 • Thiết lập nền tảng nghiên cứu  và  giáo  dục  Hàn  Quốc  Học  tại  nước  ngoài  thông qua việc tài trợ cho  các  trung  tâm  nghiên  cứu  Hàn  Quốc  Học  trọng  điểm trên toàn cầu
 • Xây dựng các nội dung liên quan đến Hàn Quốc Học  phù  hợp  với  nhu  cầu  nghiên  cứu  tại  nước  ngoài,  dựa  trên  các  thành  quả  về  Hàn  Quốc  Học  đã  đạt được tại Hàn Quốc
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu về  Hàn  Quốc  Học  trong  và  ngoài  nước,  qua  việc tài trợ nghiên cứu, biên dịch và biên soạn từ điển
 • Củng cố nền  tảng  nghiên  cứu  Hàn  Quốc  Học  qua  việc  thu  thập  tài  liệu  cơ  sở chuyên ngành và thiết lập các cơ sở dữ liệu có liên quan
 
 
  Nội dung tài trợ của từng dự án cụ thể(Đơn vị : triệu won)
 
 
Phân loại
 
Nhóm dự án
 
 
Tên dự án
 
Phí dự án năm 2022
Ngân
sách mới (Số
lượng đề tài)
Quy
tài  trợ
của từng đề  tài
 
Thời gian tài trợ
 
 
Đối tượng tài trợ
Bắt
đầu nghiên cứu
(Dự kiến)
    Dự án ươm mầm Hàn Quốc Học tại nước ngoài
(Sơ kỳ, Phát triển)
 
 
2,437
 
803
(13)
Sơ kỳ:
100
Phát triển:
120
Sơ kỳ:
3 năm Phát triển:
5 năm
Giáo sư trực thuộc trường
đại học tại nước ngoài, nhóm dự án được thành lập bởi những người
nghiên  cứu  khoa học
 
 
1.6
    Dự án đào tạo đại học trọng điểm về Hàn Quốc Học tại
nước ngoài
 
3,424
 
1,032
(6)
 
200
 
5 năm
Đại học trọng điểm về Hàn Quốc Học tại nước ngoài  
1.6
   
Dự án Hàn Quốc
Dự án nghiên cứu
toàn cầu hóa Hàn Quốc Học
 
2,699
1,500
(5)
 
300
1
năm*
Nhóm nghiên cứu từ 3 người trở lên  
1.9
  Học tại  
 
Dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu chiến lược Hàn Quốc Học
        Trung tâm nghiên cứu Hàn  
  nước         Quốc Học và Trung tâm  
 
Dự án
phát triển
ngoài  
 
500
 
200
(2)
 
 
100
 
10
năm
Hàn Quốc Học có thành tích thực hiện Dự án  đào tạo đại học trọng điểm về
Hàn Quốc Học tại nước
 
 
1.9
Hàn           ngoài hoặc Dự án nghiên  
Quốc           cứu toàn cầu hóa Hàn  
Học           Quốc Học  
 
Dự án biên dịch học thuật Hàn Quốc
 
384
 
124
(4)
 
2080
 
3 năm
Nhóm nghiên cứu trong
ngoài nước, trung tâm nghiên cứu thuộc đại học của Hàn Quốc, cá nhân
 
1.9
   
 
 
Dự án Hàn Quốc Học tại Hàn Quốc
 
Dự án xuất bản từ điển Hàn-Anh về Hàn Quốc Học
 
 
557
 
400
(5)
 
 
80
 
 
3 năm
Đại  học  của  Hàn  Quốc
(Nhóm nghiên cứu trung tâm nghiên cứu thuộc  đại  học),  cơ quan
nghiên cứu học thuật
 
 
1.6
 
Dự án bộ sách Hàn Quốc Học quy lớn**
 
 
900
 
 
900
(3)
 
 
300
 
 
10
năm
Đại học của Hàn Quốc (Nhóm nghiên cứu trung tâm nghiên cứu thuộc  đại  học),  cơ quan
nghiên  cứu  học  thuật, cá
 
 
1.6
              nhân  
 
 
* Chi phí nghiên cứu  của  Dự  án  nghiên  cứu  toàn  cầu  hóa  Hàn  Quốc  Học  được tài trợ luôn một lần, với thời gian nghiên cứu 3 năm.
**  Dự  án  bộ  sách  Hàn  Quốc  Học  quy  mô  lớn  sẽ  chọn  ra  tác  giả  của  tổng  cộng 15 quyển sách, trong đó bao gồm 3 chủ đề lớn, mỗi chủ đề gồm có
5 quyển (chi phí nghiên cứu của một  quyển  là  60  triệu  won,  thời  gian  biên  soạn 2 năm).
Bên trên ngân sách tài  trợ  tối  đa  cho  từng  dự  án  nghiên  cứu.  Vui  lòng  tham khảo bản Hướng dẫn đăng  ký  của  từng  dự  án  để  biết  thêm  chi  tiết  cụ thể về dự án được tài trợ.
 
 

2.Trường hợp hạn chế đăng tham gia

 • Nghiên cứu viên có  thể  thực  hiện  cùng  lúc  tối  đa  3  đề  tài  trong  dự  án  hỗ trợ nghiên  cứu  học  thuật  của  Bộ  Giáo  dục,  *  trong  đó  chỉ  có  thể  thực  hiện  2  dự án với tư cách người chịu trách nhiệm nghiên  cứu  (Không  được  nhận  phí nghiên cứu trùng nhau).
* Tuy nhiên,  dự  án  đang  thực  hiện  thuộc  một  trong  hai  trường  hợp  sau  sẽ  không  bao  gồm  trong  số  dự  án  bị  hạn  chế  đăng  kí  tham  gia.  Dự   án  kết thúc trong  vòng  6  tháng  kể  từ  ngày  hết  hạn  đăng  kí  online  đề  tài  mới  Đề  tài được xem ngoại lệ khi tính số đề tài cho mỗi dự án.
 • Người đang trong  thời  gian  bị  hạn  chế  tham  gia  các  loại  dự  án  như  dự  án  hỗ trợ nghiên cứu học thuật v.v.. tính đến ngày hết hạn đăng kí online
Vui lòng tham  khảo  bản  Hướng  dẫn  đăng  kí  của  từng  dự  án  để  biết  thêm  nội dung chi tiết về các trường hợp hạn chế đăng kí tham gia khác
 
 

3.Cách thức đăng ký và hồ cần nộp

 • Cách thức đăng ký
  • Đăng ký  online  thông  qua  trang  chủ  của  Hệ  thống  quản  lý  đề  tài  Hàn  Quốc Học (http://ksps-pms.aks.ac.kr)

 
 • Hồ sơ cần nộp
  • 1 bản Kế hoạch nghiên cứu, v.v..
Vui lòng tham khảo  bản  Hướng  dẫn  đăng  kí  của  từng  dự  án  để  biết  thêm về mẫu  của  bản  Kế  hoạch  nghiên  cứu,  quy  định  cách  viết  và  các  hồ  sơ cần nộp khác.
 
 

4.Thời gian đăng ký và địa chỉ liên hệ

 
Phân
loại
Nhóm
dự án
Tên dự án Thời gian đăng ký Người phụ trách và
địa chỉ liên hệ
 
 
 
 
 
Dự án phát triển
 
 
 
 
Dự  án Hàn Quốc Học tại nước
ngoài
Dự án ươm mầm Hàn Quốc Học tại nước ngoài 02.03~10.03.2022  
Kim Ye Won Tel: 031-730-8243
global@aks.ac.kr
Dự án biên dịch học thuật Hàn Quốc 02.06~09.06.2022
Dự án đào tạo đại học trọng điểm về Hàn Quốc Học tại
nước ngoài
 
02.03~10.03.2022
 
Kwak Su Min Tel: 031-730-8244
global@aks.ac.kr
Dự án nghiên cứu toàn cầu 02.06~09.06.2022
Hàn   hóa Hàn Quốc Học  
Quốc Học   Dự án xây dựng trung tâm
nghiên cứu chiến lược Hàn Quốc Học
 
02.06~09.06.2022
Shin Woo Jun Tel: 031-730-8246
global@aks.ac.kr
  Dự án Hàn Quốc Học tại Hàn Quốc Dự án xuất bản từ điển
Hàn-Anh về Hàn Quốc Học
02.03~10.03.2022  
Kim Do Hyeong Tel: 031-730-8241
strauss@aks.ac.kr
Dự án bộ sách Hàn Quốc Học quy lớn 10.03~17.03.2022
 
TIN LIÊN QUAN