Quản lý khoa học

Thông báo gửi bài tham dự Giải thưởng Eureka 2017

THÔNG BÁO
Về việc nộp đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên
gửi tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka lần thứ XIX năm 2017
 
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 170-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 07/4/2017 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka lần thứ XIX năm 2017;
Căn cứ Thể lệ Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka lần thứ XIX năm 2017 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh,
Phòng Quản lý khoa học  - Sau đại học (P. QLKH – SĐH) kính đề nghị các Khoa thông báo sinh viên nhanh chóng hoàn thành công trình và hồ sơ dự thi, gửi về cho Khoa. Khoa tổng hợp  tất cả đề tài và gửi về cho P. QLKH - SĐH. Cụ thể như sau:
1. Hồ sơ gửi dự thi Giải thưởng: Mỗi công trình tham dự giải thưởng bao gồm:
  • Phiếu đăng ký dự thi (01 bản theo Mẫu 1 – Trang 5/Thể lệ đính kèm).
  • Bản sao Chứng minh nhân dân của tác giả/nhóm tác giả.
  • 03 quyển đề tài công trình nghiên cứu (Mẫu trang bìa xem ở Trang 7/Thể lệ đính kèm) (02 quyển gửi dự thi và 01 quyển lưu tại Trường).
  • File mềm đầy đủ (gồm file công trình hoàn chỉnh, file các biểu mẫu). Các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cần gởi kèm theo chương trình nguồn chép chung trên đĩa CD (nếu có).
  • Bảng tổng hợp danh sách các đề tài NCKH gửi tham dự của Khoa (Trang 8/Thể lệ đính kèm): Khoa tổng hợp tất cả đề tài tham dự của sinh viên thuộc khoa và gửi file về địa chỉ email: lamlt@uef.edu.vn)
Mọi thể lệ tham gia Giải thưởng được trình bày trong Thể lệ đính kèm (hoặc xem trên website của P. QLKH – SĐH).
2. Thời gian nộp Hồ sơ gửi dự thi Giải thưởng về Phòng QLKH – SĐH:
  • Thời hạn Khoa nộp Hồ sơ dự thi của sinh viên (bản cứng và bản mềm) về P. QLKH – SĐH: Trước 11 giờ 30 ngày 16/9/2017.
P. QLKH – SĐH đề nghị các Khoa gửi đề tài theo thời gian nêu trên để Phòng hoàn thành các thủ tục đăng ký online (có đính kèm file hoàn chỉnh lên phần mềm) và gửi dự thi theo đúng thời hạn yêu cầu.
Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các Khoa.
 
TRƯỞNG PHÒNG QLKH – SĐH
 
 (Đã ký)
 
PGS. TS. Nguyễn Đình Luận
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...