Kết quả
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 39 -  Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 38 -  Ngày thi 27/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 27/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 17, khóa 18, khóa 19, khóa 20 - Ngày thi 13/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/6/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 34, khóa 35, khóa 36, khóa 37, khóa 38 - Ngày thi 13/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH B1 ngày thi 13/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 14 - Ngày thi 01/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 01/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 13 - Ngày thi 30/5/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/5/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 37 -  Ngày thi 01/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 01/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 36 -  Ngày thi 30/05/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/05/2020
Kết quả kỳ thi  Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 01, khóa 02 -  Ngày thi 04/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 04/01/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 cao học 182 - Ngày thi 11/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến anh chị học viên kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 cao học 182 - Ngày thi 11/01/2020