Giới thiệu

Giới thiệu phòng

16/04/2015
1.Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên; Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học; Tổ chức đào tạo sau đại học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý khoa học
 - Xây dựng quy chế, quy định, quy trình đăng ký và tổ chức nghiên cứu khoa học, trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học theo năm học;
- Chủ động liên kết với các địa phương, các cơ sở thực tế để tìm kiếm hoặc định hướng đề tài nghiên cứu, giới thiệu cho các thành viên đăng ký;
- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn trường;
- Chủ trì tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, chuyên đề về NCKH;
- Lưu trữ các đề tài NCKH một cách có hệ thống.


2.2. Đào tạo sau đại học
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong năm;
- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được xây dựng;
- Phối hợp với các Khoa chuyên môn và các đơn vị thực hiện công tác mở ngành sau đại học.
TIN LIÊN QUAN