Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật và kỳ thực tập thành công”
07g30   Hội trường Liberty
Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Are you ready?”
13g30   Phòng học A-11.05
Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường lao động Ngành CNTT"
13g30   Hội trường Liberty
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Passports to adventure: Learning and leading your working life”
07g30   Phòng họp Democracy
Doanh nghiệp đối tác