Thứ Hai
26-07-2021
Hội thảo khoa học "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế trong thời kỳ bình thường mới
8g30   Online
Thứ Năm
29-07-2021
Chương trình tư vấn trực tuyến “Step Up Your Future”
19g00   Online
Thứ Sáu
27-08-2021
Hội thảo "Nhu cầu nhân lực ngành Bất động sản và định hướng chiến lược đào tạo đến năm 2030"
7g30   Phòng họp Democracy
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác