Thứ Tư
08-12-2021
Workshop "Làm sao để có kỳ thực tập thành công"
9g30   Online
Thứ Năm
09-12-2021
Webinar "Fintech"
14g00   Online
Thứ Năm
09-12-2021
Lễ ký kết "Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp"
9g00   Online
Thứ Bảy
11-12-2021
Workshop "Làm sao để có kỳ thực tập thành công"
9g30   Online
Doanh nghiệp đối tác