Giới thiệu

Chính sách ĐBCL

26/07/2018
UEF cam kết vận hành hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ hệ thống đảm bảo chất lượng, thường xuyên rà soát và cải tiến mọi mặt hoạt động nhằm không ngừng nâng  cao  chất  lượng,  đáp  ứng  tốt  nhất  và  ngày  càng  tốt  hơn  nhu  cầu  của  các bên liên quan.


Xem chi tiết: Chính sách Chất lượng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh 
TIN LIÊN QUAN
Loading...