Giới thiệu

Chính sách ĐBCL

12/05/2020
  • Tất cả các hoạt động của UEF được định hướng và triển khai nhằm thực hiện Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục mà nhà trường đã công bố.
  • UEF cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra của người học và các dịch vụ của Nhà trường cung cấp cho xã hội; đồng thời đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
  • UEF áp dụng chu trình "Lập kế hoạch - Triển khai - Giám sát - Cải tiến" (PDCA: Plan - Do - Check - Act) trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường (đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng) nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Xem chi tiết: Chính sách chất lượng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh 
TIN LIÊN QUAN