Văn bản

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY

18/04/2021

Các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục

1. Thông tư ban hành Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học: Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

2. Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học: CV  số 766/QLCL-KDCLGD

3. Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học: CV  số 767/QLCL-KDCLGD

4. Hướng dẫn đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học: CV  số 768/QLCL-KDCLGD


5. Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo công văn số 768/QLCL-KĐCLGD: Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD

6. Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT: Hướng dẫn kèm theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD

7. Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH : Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

8. Hướng dẫn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDDH: CV  số 769/QLCL-KDCLGD

9. Công văn số 1669/
QLCL-KĐCLGD thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD 

10. Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH: CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

11. Hướng dẫn Tự đánh giá chương trình đào tạo: Số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

12. Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo: CV số 2085/QLCL-KKĐCLGD

13. Công văn điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD: CV số 774/QLCL-KĐCLGD

14. Phụ lục hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo công văn số 2085/QLCL-KKĐCLGD

15. Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA ( phiên bản 3.0)

16. Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017: KH203/KH-BGDĐT

17. Tiêu chuẩn kiểm định viên chất lượng giáo dục: Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT

18. Công văn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD: Công văn 5778/BGDĐT-QLCL

19. Tài liệu Hướng dẫn KĐCL CTĐT theo AUN-QA: Version 4.0
 

TIN LIÊN QUAN