Văn bản

Danh mục các văn bản pháp quy

01/04/2023

I. Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
1) Thông tư ban hành Quy định kiểm định chất lượng CSGD đại học: Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT
2) Hướng dẫn theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD đại học: CV 768/QLCL-KDCLGD
Công văn thay thế Hướng dẫn đánh giá theo CV 768/QLCL-KDCLGD: CV 1668/QLCL-KDCLGD
Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD đại học kèm theo CV 1668/QLCL-KDCLGD: tại đây
3) Hướng dẫn Tự đánh giá CSGD đại học: CV 766/QLCL-KDCLGD
4) Hướng dẫn Đánh giá ngoài CSGD đại học: CV 767/QLCL-KDCLGD
 

II. Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ 
1) Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH: Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT
2) Hướng dẫn theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT tại CSGD: CV 769/QLCL-KDCLGD
Công văn thay thế Hướng dẫn đánh giá theo CV 769/QLCL-KDCLGD: CV 1669/QLCL-KDCLGD
Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT đại học kèm theo CV 1669/QLCL-KDCLGD: tại đây
3) Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá ngoài CTĐT: CV 2085/QLCL-KĐCLGD
Phụ lục kèm theo CV 2085/QLCL-KĐCLGD: tại đây
Công văn điều chỉnh phụ lục CV 2085/QLCL-KĐCLGD: CV 774/QLCL-KĐCLGD
 

III. Các văn bản pháp quy khác
1) Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm: TT 14/2022/TT-BGDĐT
2) Công văn ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD: CV 5778/BGDĐT-QLCL
3) Hướng dẫn Kiểm định chất lượng CTĐT theo AUN-QA: Version 4.0 

TIN LIÊN QUAN