Văn bản

Danh mục các văn bản pháp quy

Các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục

1. Thông tư ban hành Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học: Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

2. Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học: CV  số 766/QLCL-KDCLGD

3. Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học: CV  số 767/QLCL-KDCLGD

4. Hướng dẫn đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học: CV  số 768/QLCL-KDCLGD

5. Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH : Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

6. Hướng dẫn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDDH: CV  số 769/QLCL-KDCLGD

7. Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH: CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

8.Hướng dẫn Tự đánh giá chương trình đào tạo: Số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

9. Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA ( phiên bản 3.0)

10. Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017: KH203/KH-BGDĐT

11. Tiêu chuẩn kiểm định viên chất lượng giáo dục: Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT
 
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...