Giới thiệu

Lịch sử hình thành

01/09/2022
1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHKTTC ngày 12 tháng 11 năm 2008 do Hiệu trưởng ký ban hành.
2. Thành lập Phòng Quản lý khoa học – Sau Đại học – Đảm bảo chất lượng trên cơ sở tách ra từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2014 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành.
3. Chuyển mảng Đảm bảo chất lượng về Phòng Đào tạo – Khảo thí theo Quyết định số 17/QĐ- HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2016 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành.
4. Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định số 04/QĐ-HĐQT thành lập Phòng Hành chính - Đảm bảo Chất lượng, trên cơ sở tách từ Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Đào tạo - Khảo thí.
5. Ngày 01 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký Quyết định số 14/QĐ-HĐQT thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance Center).
6. Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký Quyết định số 18/QĐ-HĐQT thành lập Trung tâm Bảo đảm chất lượng và Dự án quốc tế (Center of Quality Assurance and International Projects), trên cở sở sáp nhập Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phòng Dự án quốc tế và phát triển đào tạo.
TIN LIÊN QUAN