Giới thiệu

Lịch sử hình thành

04/03/2019
1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHKTTC ngày 12 tháng 11 năm 2008 do Hiệu trưởng ký ban hành.
2. Thành lập Phòng Quản lý khoa học – Sau Đại học – Đảm bảo chất lượng trên cơ sở tách ra từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2014 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành.
3. Chuyển mảng Đảm bảo chất lượng về Phòng Đào tạo – Khảo thí theo Quyết định số 17/QĐ- HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2016 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành.
4. Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định số 04/QĐ-HĐQT thành lập Phòng Hành chính - Đảm bảo Chất lượng, trên cơ sở tách từ Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Đào tạo - Khảo thí.
5. Ngày 01 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký Quyết định số 14/QĐ-HĐQT thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance Center).
TIN LIÊN QUAN