Kế hoạch - Thông báo
Hằng năm, UEF xây dựng kế hoạch khảo sát các bên liên quan để tiến hành thu thập ý kiến, đóng góp đối với các hoạt động đào tạo trong Nhà...