Giới thiệu

Chức năng_Nhiệm vụ

01/09/2022
1. Chức năng:
Trung tâm Bảo đảm chất lượng và Dự án quốc tế là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức, điều phối và giám sát công tác bảo đảm chất lượng nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của Trường; tổ chức và triển khai các dự án quốc tế; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của lãnh đạo, giảng viên, nhân viên theo chuẩn quốc tế.
2. Nhiệm vụ:
Thực hiện triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn công tác bảo đảm chất lượng; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về bảo đảm chất lượng tại các đơn vị trong Trường.
Chủ trì xây dựng các định hướng chiến lược, kế hoạch bảo đảm chất lượng tại Trường theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế.
Tham mưu xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Trường. Chủ trì và hỗ trợ các đơn vị xây dựng mục tiêu chất lượng và triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị.
Chủ trì triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và cải tiến chất lượng việc xây dựng, rà soát, phát triển tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường.
Nghiên cứu các hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, tham mưu, đề xuất việc lựa chọn các bộ tiêu chuẩn đánh giá.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng với các tổ chức có liên quan.
Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; làm đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
Xây dựng nội dung và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức và năng lực cho CB-GV-NV về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
Chủ trì xây dựng hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị phục vụ cho việc kiểm định chất lượng.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá; thường xuyên cập nhật các minh chứng của Trường theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.
Hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ, giám sát các đơn vị triển khai các hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của Trường.
Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng Tự đánh giá; giúp các ủy viên Hội đồng Tự đánh giá thu thập thông tin và làm báo cáo.
Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài. Triển khai, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến của các đơn vị.
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch khảo sát các bên liên quan, thực hiện khảo sát các bên liên quan về chất lượng giáo dục của Trường, tổng hợp, xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất cải tiến.
Hỗ trợ, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng, cải tiến, nâng cao chất lượng tại các đơn vị.
Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về kiểm định chất lượng giáo dục.
Tìm kiếm, đề xuất, xây dựng các dự án quốc tế; chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị triển khai các dự án quốc tế.
Đề xuất và phối hợp với Văn phòng trường tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của lãnh đạo, giảng viên, nhân viên theo chuẩn quốc tế.
Báo cáo định kỳ kết quả công tác bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đối với đơn vị chủ quản cấp trên.
Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu.
Các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu.
 
TIN LIÊN QUAN