Giới thiệu

Chức năng_Nhiệm vụ

24/10/2017
Chức năng:
Trung tâm Đảm bảo chất lượng (TT.ĐBCL) là đơn vị chuyên trách trực thuộc Văn phòng trường, có chức năng tham mưu, tổ chức và điều phối công tác ĐBCL trong toàn trường.
Nhiệm vụ:
 •  Thực hiện triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Chủ trì xây dựng và trình hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn công tác ĐBCL; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về ĐBCL tại các đơn vị trong trường;
 • Chủ trì xây dựng các định hướng chiến lược, kế hoạch ĐBCL tại trường theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế
 • Nghiên cứu các hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo quốc tế, tham mưu, đề xuất việc lựa chọn các bộ tiêu chuẩn đánh giá.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực ĐBCL với các tổ chức có liên quan;
 • Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; làm đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Xây dựng nội dung và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức và năng lực cho CB-GV-NV về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Chủ trì xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL. Chủ trì và phối hợp các đơn vị trong việc cập nhật thông tin, minh chứng của các đơn vị phục vụ cho việc kiểm định chất lượng;
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá, thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Trường;
 • Hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ, giám sát các đơn vị triển khai các hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch Nhà trường;
 • Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng Tự đánh giá; giúp các ủy viên Hội đồng tự đánh giá thu thập thông tin và làm báo cáo;
 • Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài;
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện khảo sát các bên liên quan về chất lượng giáo dục của Nhà trường, tổng hợp, xử lý , phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất cải tiến;
 • Hỗ trợ, giám sát việc thực hiện kế hoạch ĐBCL, cải tiến, nâng cao chất lượng tại các đơn vị;
 • Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Báo cáo định kỳ kết quả công tác ĐBCL theo yêu cầu đối với các đơn vị chủ quản cấp trên;
 
TIN LIÊN QUAN
Loading...