Bảo đảm chất lượng

Tổng quan công tác Bảo đảm chất lượng tại UEF

29/03/2023
I. HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA UEF

II. MÔ HÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CỦA UEF

III. SỔ TAY BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA UEF

Xem Sổ tay bảo đảm chất lượng của UEF tại đây
IV. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

   1) Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm học 2018-2019
   2) Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm học 2019-2020
   3) Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm học 2020-2021
   4) Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm học 2021-2022
   5) Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm học 2022-2023
TIN LIÊN QUAN