Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật và kỳ thực tập thành công”
  07g30
  Hội trường Liberty
Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Are you ready?”
  13g30
  Phòng học A-11.05
Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường lao động Ngành CNTT"
  13g30
  Hội trường Liberty
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Passports to adventure: Learning and leading your working life”
  07g30
  Phòng họp Democracy
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Sốc văn hóa Doanh nghiệp, làm sao để vượt qua”
  07g30
  Phòng học A.13-05