Giới thiệu

Báo cáo 3 công khai

15/07/2020
Triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng năm học 2020 -2021 như sau:
 
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 17
2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 18
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 19
4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 20
5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 21
 
Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.
 

   
TIN LIÊN QUAN