Kiểm định chất lượng

Kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục

11/12/2023
I. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC
Năm Tổ chức KĐCLGD Giấy chứng nhận

 

 

2023

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(CEA VNU-HCM)

Được cấp Giấy chứng nhận

Kiểm định chất lượng giáo dục

(Chu kỳ 2)

Theo Quyết định số 

218/QĐ-TTKĐ, 11/12/2023

2022
Tổ chức giáo dục
Quacquareli Symonds (QS) của Anh Quốc

Đạt Chứng nhận quốc tế

QS Stars 4 sao

2019

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -

 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(CEA VNU-HCM)

Được cấp Giấy chứng nhận

Kiểm định chất lượng giáo dục

Theo Quyết định số 

02/QĐ-TTKĐ, 02/01/2019


II. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT Chương trình đào tạo Tổ chức KĐCLGD Giấy chứng nhận
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1

Quản trị kinh doanh 

CEA VNU-HCM

68/QĐ-TTKĐ, 17/04/2023

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
1 Ngôn ngữ Nhật

CEA VNU-HCM

69/QĐ-TTKĐ, 17/04/2023

2 Quan hệ quốc tế

70/QĐ-TTKĐ, 17/04/2023

3 Luật quốc tế 03/QĐ-TTKĐ, 03/01/2023
4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

02/QĐ-TTKĐ, 03/01/2023

5 Thương mại điện tử 01/QĐ-TTKĐ, 03/01/2023
6 Quản trị khách sạn

VCEA

441/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
7 Kinh doanh quốc tế 440/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
8 Quan hệ công chúng 439/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
9 Quản trị nhân lực 438/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
10 Marketing

CEA VNU-HCM

34/QĐ-TTKĐ, 04/04/2022
11 Công nghệ thông tin 33/QĐ-TTKĐ, 04/04/2022
12 Luật kinh tế

VCEA

174/QĐ-KĐCLV, 26/05/2021
13 Kế toán 173/QĐ-KĐCLV, 26/05/2021
14 Ngôn ngữ Anh 123/QĐ-KĐCLV, 26/02/2021
15 Quản trị kinh doanh 122/QĐ-KĐCLV, 26/02/2021
16 Tài chính - Ngân hàng CEA VNU-HCM 16/QĐ-TTKĐ, 27/04/2020
TIN LIÊN QUAN