Kiểm định chất lượng

Kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục

17/04/2023
I. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC
Năm Tổ chức KĐCLGD Giấy chứng nhận
2022
Tổ chức giáo dục

Quacquareli Symonds (QS) của Anh Quốc

Đạt Chứng nhận quốc tế

QS Stars 4 sao

2019

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -

 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(CEA VNU-HCM)

Được cấp Giấy chứng nhận

Kiểm định chất lượng giáo dục

Theo Quyết định số 

02/QĐ-TTKĐ, 02/01/2019


II. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT Chương trình đào tạo Tổ chức KĐCLGD Giấy chứng nhận
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1

Quản trị kinh doanh 

CEA VNU-HCM

68/QĐ-TTKĐ, 17/04/2023

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
1 Ngôn ngữ Nhật

CEA VNU-HCM

69/QĐ-TTKĐ, 17/04/2023

2 Quan hệ quốc tế

70/QĐ-TTKĐ, 17/04/2023

3 Luật quốc tế 03/QĐ-TTKĐ, 03/01/2023
4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

02/QĐ-TTKĐ, 03/01/2023

5 Thương mại điện tử 01/QĐ-TTKĐ, 03/01/2023
6 Quản trị khách sạn

VCEA

441/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
7 Kinh doanh quốc tế 440/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
8 Quan hệ công chúng 439/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
9 Quản trị nhân lực 438/QĐ-KĐCLV, 24/04/2022
10 Marketing

CEA VNU-HCM

34/QĐ-TTKĐ, 04/04/2022
11 Công nghệ thông tin 33/QĐ-TTKĐ, 04/04/2022
12 Luật kinh tế

VCEA

174/QĐ-KĐCLV, 26/05/2021
13 Kế toán 173/QĐ-KĐCLV, 26/05/2021
14 Ngôn ngữ Anh 123/QĐ-KĐCLV, 26/02/2021
15 Quản trị kinh doanh 122/QĐ-KĐCLV, 26/02/2021
16 Tài chính - Ngân hàng CEA VNU-HCM 16/QĐ-TTKĐ, 27/04/2020
TIN LIÊN QUAN