Giới thiệu

Dự án mở ngành

11/11/2019
+ Mở ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ
+ Mở ngành Ngôn ngữ Anh trình độ thạc sĩ
+ Mở ngành cử nhân Việt Nam học
+ Mở ngành cử nhân Kinh tế quốc tế
+ Mở ngành cử nhân Kiểm toán
+ Mở ngành cử nhân Công nghệ tài chính
+ Mở ngành cử nhân Truyền thông đa phương tiện
+ Mở ngành cử nhân Quản trị sự kiện
+ Mở ngành cử nhân Quản trị văn phòng

  

 

TIN LIÊN QUAN