Sau đại học (Menu)

Quy định, Quy chế

16/04/2015
1/ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (16-04-2015)

2/ (Áp dụng cho các khóa Tuyển sinh từ ngày 30/06/2014 trở về trước) : Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Ban hành kèm Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3/ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT : Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (24-01-2014)
TIN LIÊN QUAN