Bổ sung kiến thức

Kết quả học tập

30/11/2015
ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI - LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC
Đợt 1/2016:

1/ Môn QUẢN TRỊ HỌC (15-04-2016)
2/ Môn NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (15-04-2016)
3/ Môn MARKETING CĂN BẢN (15-04-2016)
4/ Môn KINH TẾ LƯỢNG (15-04-2016)
5/ Môn LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ (15-04-2016)
6/ Môn KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (20-04-2016)
7/ Môn HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (20-04-2016)
8/ Môn KINH TẾ VĨ MÔ (22-04-2016)
9/ Môn KINH TẾ VI MÔ (22-04-2016)
---------
Đợt 2/2015:

1/ Môn QUẢN TRỊ HỌC
2/ Môn NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
3/ Môn MARKETING CĂN BẢN
4/ Môn KINH TẾ LƯỢNG
5/ Môn LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ
6/ Môn KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
7/ Môn HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
8/ Môn KINH TẾ VĨ MÔ
9/ Môn KINH TẾ VI MÔ
---------
Đợt 1/2015:

1/ Môn QUẢN TRỊ HỌC (14-07-2015)
2/ Môn NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (20-07-2015)
3/ Môn KINH TẾ VĨ MÔ (13-07-2015)
4/ Môn TIỀN TỆ NGÂN HÀNG (17-07-2015)
5/ Môn KINH TẾ VI MÔ (13-07-2015)
6/ Môn MARKETING CĂN BẢN (16-07-2015)
7/ Môn KINH TẾ LƯỢNG (08-07-2015)
TIN LIÊN QUAN