Đào tạo thạc sĩ

Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

12/09/2021

THÔNG TƯ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ - Áp dụng đối với các khóa đào tạo tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ - Áp dụng đối với các khóa đào tạo tuyển sinh trước năm 2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Quyết định số 705/QĐ-UEF ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ - Áp dụng đối với các khóa đào tạo tuyển sinh từ năm 2023 đợt 2 trở về sau

Quyết định số 506/QĐ-UEF ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ - Áp dụng đối với các khóa đào tạo tuyển sinh từ năm 2022 đợt 2 trở về sau

Quyết định số 05/QĐ-UEF ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ- Áp dụng đối với các khóa đào tạo tuyển sinh từ năm 2022 đợt 1

Quyết định số 241/QĐ-UEF ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ - Áp dụng đối với các khóa đào tạo tuyển sinh trước năm 2022
 

TIN LIÊN QUAN