Giới thiệu

Tổng quan Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ

16/08/2022
 
 • Tên đơn vị: VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • Địa điểm: 141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Điện thoại: (028) 5422 6666 - 2230, 2240
 • Website: https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn
 • Email: saudaihoc@uef.edu.vn
 • Quá trình thành lập và phát triển:
 • Năm 2014, Hội đồng quản trị ban hành quyết định thành lập Phòng 
  Quản lý khoa học – Sau Đại học – Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2014 do Chủ tịch Hội đồng
  Quản trị ký ban hành.
 • Năm 2016, Hội đồng quản trị ban hành quyết định đổi tên Phòng Quản lý khoa học – Sau Đại học – Đảm bảo chất lượng thành phòng Quản lý khoa học – Sau đại học, tách mảng đảm bảo chất lượng thành một đơn vị riêng theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2016.
 • Năm 2019, Hội đồng quản trị ban hành quyết định đổi tên phòng Quản lý khoa học – Sau đại học thành phòng Đào tạo sau đại học theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 9 năm 2019.
 • Cũng trong năm 2019, Phòng Khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2019.
 • Đến năm 2020, Hội đồng trường ban hành quyết định sáp nhập phòng Đào tạo Sau đại học và phòng Khoa học công nghệ đổi tên thành Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ theo Quyết định số 32/QĐ-HĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Việc thành lập Viện đào tạo sau đại học và khoa học công nghệ nhằm đáp ứng chủ trương mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và khoa học công nghệ; thích ứng kịp thời với những nhu cầu của xã hội và nền kinh tế năng động hiện nay, đồng thời góp phần xây dựng trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
Chức năng, nhiệm vụ:
      Chức năng
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ (V.ĐTSĐH-KHCN) là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ của Trường; xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển khoa học công nghệ của Trường; quản lý hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và thực hiện quản lý tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ của Trường.
     Nhiệm vụ
 1. Công tác sau đại học
-   Đề xuất chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Tổ chức thi tuyển sinh và quản lý dữ liệu tuyển sinh.
-   Xây dựng chương trình và kế hoạch các khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
-   Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo. Giám sát giảng dạy, học tập, nghiên cứu đối với bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
-   Phối hợp Phòng Khảo thí trong việc tổ chức thi, đảm bảo đánh giá đúng, chính xác năng lực của học viên. Tổ chức chấm thi, lưu trữ bài thi và điểm thi của học viên và nghiên cứu sinh theo đúng quy định.
-   Đề xuất thành lập các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cấp cơ sở và cấp trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-   Thực hiện cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo đúng quy định.
-   Quản lý học viên cao học, nghiên cứu sinh, hồ sơ của học viên, nghiên cứu sinh theo quy chế hiện hành. Cấp thẻ học viên, giấy xác nhận học viên, giấy chứng nhận kết quả học tập cho học viên theo thẩm quyền được phân công.
-   Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản… liên quan đến công tác đào tạo sau đại học.
-   Phối hợp với các Khoa chuyên môn và các đơn vị thực hiện công tác mở ngành sau đại học.
-   Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức thực hiện khảo sát các bên liên quan theo quy định của Trường.
-   Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
-   Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng và tự đánh giá chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường.
-   Các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
 1. Công tác Khoa học công nghệ
-   Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng quy chế, quy định, quy trình đăng ký và tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý tài sản trí tuệ, phát minh, sáng chế.
-   Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Trường. Là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn khoa học; điều phối, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Trường.
-   Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức đánh giá, nghiệm thu các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
-   Quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp; phối hợp tổ chức giới thiệu các thành tựu khoa học chuyển giao với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh và góp phần phục vụ cộng đồng.
-   Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học, đăng ký bảo hộ phát minh, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm, chuyển giao công nghệ.
-   Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về nghiên cứu khoa học của Trường.
-   Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật của CB-GV-NV phục vụ cho công tác đánh giá, khen thưởng hàng năm. Tổng kết, đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học hàng năm, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.
-   Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tham gia tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên; lựa chọn đề tài và đăng ký tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
-   Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.
-   Quản lý công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường; hướng dẫn các khoa chuyên môn quy trình đăng ký biên soạn, biên dịch và xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập.
-   Phối hợp với Phòng Tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
-   Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định; theo dõi, giám sát, quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định về khoa học công nghệ trong toàn trường.
-   Tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp trường.
-   Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu.
-   Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của Nhà trường.
-   Các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢCTrong năm học 2021-2022, tập thể V.ĐTSĐH-KHCN đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả như sau:
1. Công tác đào tạo:
Tập thể V.ĐTSĐH-KHCN tích cực tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, các lớp chuyên đề do nhà trường tổ chức.
01 thành viên đang tham gia học nghiên cứu sinh nâng cao trình độ.
04 thành viên đang tham gia học cao học nâng cao trình độ thạc sĩ.
CB-GV-NV Viện tích cực tham gia lớp tập huấn về xây dựng chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng.
2. Công tác sinh viên:
Tập thể Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ luôn tích cực triển khai các công tác hỗ trợ học viên, cụ thể:
Phân công nhân sự của Viện trực tiếp làm chủ nhiệm các lớp để kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của học viên;
Tổ chức các buổi sinh hoạt đầu mỗi khóa học, cuối học kỳ để hướng dẫn học viên các thông tin liên quan đến học tập, lắng nghe và phản hồi các ý kiến thắc mắc của học viên.
Thực hiện khảo sát ý kiến người học mỗi đợt tốt nghiệp về hoạt động dịch vụ hỗ trợ của nhà trường trong suốt khóa học, từ đó tiếp tục phát huy các điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học viên.
Hướng dẫn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.
Hướng dẫn sinh viên tham gia các giải thưởng về nghiên cứu khoa học: giải thưởng NCKH cấp Thành phố, giải thưởng NCKH cấp Bộ…
Tổ chức Hội thảo khoa học dành cho người học, khuyến khích sinh viên và học viên viết bài đăng tạp chí kỷ yếu hội thảo khoa học.
3. Công tác nghiên cứu khoa học:
Trong năm học 2021-2022, 100% cán bộ - nghiên cứu viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học và đạt được các thành tích như sau:
 • 20 bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín trong đó: 08 bài báo đăng tạp chí ISI Q1, 03 bài báo đăng tạp chí được đánh chỉ mục ISI Q2, 09 bài báo đăng tạp chí Scopus.
 • Xuất bản 01 sách chuyên khảo cấp quốc tế

Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 2, số 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 5422 1111 (2230, 2240)
Hotline: 091 316 1080
Email: saudaihoc@uef.edu.vn
Web:  https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn 
Facebook: https://www.facebook.com/saudaihocuef

>>>Sơ đồ đến trường: 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
TIN LIÊN QUAN