Sau đại học

TB nộp minh chứng v/v chuyển điểm K17.2

07/12/2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QLKH - SĐH
Số: 13/TB- QLKH – SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học cho học viên cao học

Khóa 2017 - đợt 2

Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2017 – đợt 2;
Nhà Trường thông báo về việc nộp minh chứng để xét chuyển điểm và miễn môn học, cụ thể như sau:
- Thời gian nộp minh chứng về Phòng QLKH – SĐH: trước ngày 15/12/2017.
- Hồ sơ nộp bao gồm: 
+ Đơn xin chuyển điểm/miễn môn học (theo mẫu).
+ Bằng, bảng điểm (photo công chứng).
+ Chứng chỉ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm (photo công chứng).
Đề nghị các Anh/Chị theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các Anh/Chị.
Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG QLKH – SĐH

(Đã ký)             

PGS.TS Nguyễn Đình Luận

TIN LIÊN QUAN