Thông báo đào tạo tiến sĩ
Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ...
Sáng 16/12, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tăng...
Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UEF ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng...