Thông báo đào tạo tiến sĩ

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tăng Mỹ Sang

12/12/2020

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UEF ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao đề tài luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tăng Mỹ Sang;

Xét đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tăng Mỹ Sang và tập thể cán bộ hướng dẫn.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ - chuyên đề 1, cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

- Họ tên nghiên cứu sinh: Tăng Mỹ Sang
- Mã số NCS: 19701005 Lớp: 192DBA11
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Tên chuyên đề: Quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
- Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Hoàng Thị Chỉnh, TS. Nguyễn Quốc Anh
 

UEF sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Tăng Mỹ Sang vào ngày 16/12/2020


- Thời gian: 9 giờ 45 phút, Thứ 4, ngày 16/12/2020
- Địa điểm: Phòng họp EINSTEIN (Phòng 04.01)
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Kính mời Quý Thầy Cô, các Nghiên cứu sinh, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.
Trân trọng thông báo./.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TIN LIÊN QUAN