Tin tức sự kiện Khoa học công nghệ

Thư mời viết bài các Hội thảo - Hội nghị khoa học

02/03/2023
Hội thảo - Hội nghị khoa học do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh tổ chức:
STT Tên Hội thảo/ Hội nghị  Đơn vị tổ chức  Thông tin
1 Hội thảo Khoa học cấp thành phố thường niên 2022
Marketing giai đoạn bình thường mới
HUTECH, UEF, UFM Thư mời
2 Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "giáo dục đại học trong bối cảnh quốc tế hóa"  năm 2023 UEF, CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HUTECH Thư mời
3 Hội thảo khoa học Quốc gia: "Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính Kế toán trong thời đại số và Hội nhập kinh tế toàn cầu" lần 2 năm 2023 UEF, HUTECH Thư mời
4 Hội thảo khoa học dành cho người học, chủ đề "Kinh tế quản lý và xã hội" năm 2023 UEF Thư mời
Biểu mẫu viết bài
5 Hội thảo khoa học quốc tế về Khoa học, Kinh tế và xã hội năm 2023 (Tổ chức Tháng 8/2023) UEF, CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HUTECH Call for papers
Paper Propossal
Template for papers
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      


Hội thảo - Hội nghị khoa học do các Trường/ Viện tổ chức
STT Tên Hội thảo/ Hội nghị Đơn vị tổ chức Thông tin
1 Hội thảo khoa học lần thứ nhất về
“Ngôn Ngữ & Văn Hóa Đông Á 2023”
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) Thư mời
Hướng dẫn viết bài
2

Hội thảo Khoa học
Chủ đề "Đánh giá thực trạng và giải pháp về chất lượng nguồn lực ngành quản trị doanh nghiệp va Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP. HCM"

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM (BUH) Thư mời
3 Hội thảo khoa học Quốc tế 2022 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Thư mời
4 Thư mời Tham dự và báo cáo tại hội thảo Quốc gia - Đại học Trà Vinh
Chủ đề: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục đại học Việt Nam theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra
Đại học Trà Vinh Thư mời
5 Hội thảo quốc gia " Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và thách thức". Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Thư mời
6 Hội thảo Quốc tế "Language Teaching and Learning Today 2023" Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thư mời
7 Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 08 năm 2023  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Thư mời
8 Hội thảo khoa học quốc tế "Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống" năm 2023 Học viên Kỹ thuật mật mã Thư mời
9 Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam: Các vấn đề lý luận và thực tiễn" Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh Thư mời
10 Hội thảo Doanh nghiệp, Kinh tế & Nguồn lực Việt Nam 2023 (VBER2023) Đại học Mở TP.HCM Thư mời
11 Hội thảo khoa học quốc gia Cải cách thủ tục hành chính tại ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Thực trạng và giải pháp Học viện Ngân hàng Thư mời
12 Hội thảo khoa học quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ" Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam Thư mời
13 Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số: Xu thế phát triển trong giáo dục đại học" Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Thư mời
14 Hội thảo khoa học quốc tế "Những vấn đề mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông" Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thư mời
15 Hội thảo khoa học" Phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam: cơ hội và thách thức" Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Trường Đại học Tài chính - Marketing (Tổ chức 26/7/2023)
Thư mời
16 Hội thảo Quốc tế VSGE 2023 "2023 Vietnam Symposium in Global Economic Issues"  Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thư mời
17 Hội thảo khoa học quốc tế" Ngôn ngữ học ứng dụng - Xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU" Trường Đại học Hà Nội
Hiệp Hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA)
Thư mời
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
TIN LIÊN QUAN