Tin tức sự kiện Khoa học công nghệ

Thư mời viết bài các Hội thảo - Hội nghị khoa học

12/10/2022
Hội thảo - Hội nghị khoa học do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh tổ chức:
STT Tên Hội thảo/ Hội nghị  Đơn vị tổ chức  Thông tin
1 Hội thảo Khoa học cấp thành phố thường niên 2022
Marketing giai đoạn bình thường mới
HUTECH, UEF, UFM Thư mời
2 Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "giáo dục đại học trong bối cảnh quốc tế hóa"  năm 2023 UEF, CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HUTECH Thư mời
3 Hội thảo khoa học Quốc gia: "Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính Kế toán trong thời đại số và Hội nhập kinh tế toàn cầu" lần 2 năm 2023 UEF, HUTECH Thư mời
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      


Hội thảo - Hội nghị khoa học do các Trường/ Viện tổ chức
STT Tên Hội thảo/ Hội nghị Đơn vị tổ chức Thông tin
1 Hội thảo khoa học lần thứ nhất về
“Ngôn Ngữ & Văn Hóa Đông Á 2023”
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) Thư mời
Hướng dẫn viết bài
2

Hội thảo Khoa học
Chủ đề "Đánh giá thực trạng và giải pháp về chất lượng nguồn lực ngành quản trị doanh nghiệp va Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP. HCM"

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM (BUH) Thư mời
3 Hội thảo khoa học Quốc tế 2022 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Thư mời
4 Thư mời Tham dự và báo cáo tại hội thảo Quốc gia - Đại học Trà Vinh
Chủ đề: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục đại học Việt Nam theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra
Đại học Trà Vinh Thư mời
5 Hội thảo quốc gia " Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và thách thức". Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Thư mời
6 Hội thảo Quốc tế "Language Teaching and Learning Today 2023" Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thư mời
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
TIN LIÊN QUAN