Học phí

Ban hành quy định về việc hoàn trả học phí

08/08/2015


QUY ĐỊNH
Về việc hoàn trả học phí
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 266/QĐ-UEF ngày 30  tháng 7  năm 2015 của Hiệu trưởng)


Điều 1. Quy định chung
         Nhà trường chỉ thu học phí khi đã đảm bảo việc bố trí lớp học và lên kế hoạch đào tạo chi tiết cho sinh viên, học viên. Vì vậy học phí và lệ phí đã đóng không hoàn lại, trừ các trường hợp đặc biệt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
         Quy định này áp dụng cho các sinh viên, học viên có hoàn cảnh đặc biệt: bệnh nặng, tai nạn, hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể tiếp tục việc học....

Điều 3.  Mức hoàn trả học phí
  • Nếu lớp học chưa bắt đầu được hoàn trả 50% học phí
  • Khi lớp học đã bắt đầu thì không hoàn trả lại học phí.
  • Các khoản lệ phí đã đóng không hoàn lại.

 Điều 4.  Quy trình thực hiện
  • Sinh viên, học viên thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt phải làm đơn xin rút học phí, có xác nhận của phụ huynh và chứng thực của địa phương, nộp đơn tại Phòng Tài chính.
  • Phòng Tài chính xem xét đơn và trình lên Ban giám hiệu.
  • Sau khi đơn được Ban giám hiệu duyệt, sinh viên đến phòng Đào Tạo – Khảo thí làm thủ tục xin thôi học.
  • Trước khi nhận lại học phí, sinh viên phải hoàn trả Giấy xác nhận sinh viên đã được cấp tại Phòng Công tác sinh viên và yêu cầu Phòng Công tác sinh viên xác nhận đã hoàn trả vào biên lai học phí.
  • Phòng Tài chính chỉ hoàn trả học phí khi sinh viên, học viên xuất trình Đơn xin thôi học đã được duyệt, biên lai có xác nhận của Phòng Công tác sinh viên.

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     (đã ký)
 
                                                                                Nguyễn Thanh Giang
 
TIN LIÊN QUAN