About Us

Staff

10/01/2022
 

BOARD OF DIRECTORS OF SERVICE-LEARNING CENTER
 

Doctor Nhan Cẩm Trí

Vice President

Email: trinc@uef.edu.vn

Master Bùi Quang Đông

Head of Student Service

Email: dongbq@uef.edu.vn

Trần Thị Mỹ Phượng

Deputy directo of Service-Learning

Email: phuongttm@uef.edu.vn


STAFF

Huỳnh Kim Phụng

Project Coordinator

Email: phunghk@uef.edu.vn

Nguyễn Dũng Hùng Anh

Former Media Coordinator

Email: anhndh@uef.edu.vn

Đinh Nguyễn Thiên Ân

Former directot of Service-Learning

Email: andnta@uef.edu.vn

 

 


COLLABORATORS
 


 
TIN LIÊN QUAN