Thông tin văn bản

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện chấm công tại máy chấm công

 
 Căn cứ Nội quy lao động của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-UEF ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo đến Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên trong toàn Trường như sau:
  • Toàn thể Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên trong toàn Trường có nghĩa vụ thực hiện chấm công tại máy chấm công vào đầu và cuối mỗi ngày làm việc theo Nội quy lao động.
  • Trường hợp đi công tác, hội họp, … ngoài Trường, Quý Thầy/Cô thực hiện biểu mẫu Phiếu Đăng ký công tác, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và nộp về Phòng Tổ chức – Hành chính, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo.
  • Trường hợp quên thực hiện việc chấm công, Quý Thầy/Cô thực hiện biểu mẫu Tờ trình để tường trình lý do, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và nộp về Phòng Tổ chức – Hành chính, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo.
Các đơn vị phổ biến thông báo này cho toàn thể Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên biết và nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
  • Thông báo trên trang thông tin điện tử;
  • Lưu: P.TC-HC.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Ngô Cao Cường
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...