Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

13/08/2018
Chức năng
Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyên truyền tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo trong Trường đạt hiệu quả cao; Đề xuất chiến lược phát triển quy mô tuyển sinh phù hợp với mục tiêu chiến lược của Trường; Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu UEF, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và xã hội.

Nhiệm vụ
Tư vấn tuyển sinh
-    Dựa trên kế hoạch tổng thể các kỳ thi tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo của Trường, xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: thông tin tuyển sinh, tư vấn mùa thi và tuyên truyền trực tiếp.

-    Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo – Khảo thí về thông tin tuyển sinh, tư vấn ôn thi, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các báo, đài.

-    Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, các khoa về tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng người học trong và ngoài Trường.

-    Phối hợp với Phòng Đào tạo – Khảo thí và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh.

-    Phân tích các thống kê, tổng hợp và báo cáo từ các phòng, ban khác theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của BGH, HĐQT.

-    Các nhiệm vụ khác về công tác tư vấn tuyển sinh do Ban Giám hiệu giao.

Truyền thông
-    Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện trong Trường để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu UEF: Tổ chức các hội thảo, tư vấn tuyển sinh, giới thiệu ngành học cho các trường THPT để thấy được chất lượng các khóa học.

-    Tổ chức các họat động xã hội, tư vấn hướng nghiệp, nhân đạo, … trực tiếp tại các vùng thị trường mục tiêu để thu hút sự quan tâm của truyền thông và phụ huynh.

-    Thiết lập quan hệ và có thông tin PR và Marketing với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục.

-    Tìm giải pháp thu hút lượng truy cập website của Trường ngày càng nhiều, góp phần quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu Trường.

-    Viết bài PR, làm phim giới thiệu, phóng sự, tổ chức các cuộc thi trên website cho sinh viên hiện tại và học sinh cuối cấp phổ thông.

-    Các nhiệm vụ khác về công tác truyền thông do Ban Giám hiệu giao.


 
TIN LIÊN QUAN