THÔNG TIN VĂN BẢN
THÔNG TƯ: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27...
THÔNG BÁO: Về việc thực hiện chấm công tại máy chấm công
Căn cứ Nội quy lao động của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-UEF ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo đến Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên trong toàn Trường như sau...
Thông tư 01/2011/TT-BNV
Hướng dẫn Thể thức và Kỹ thuật trình bày Văn bản Hành chính...
Loading...