Kế hoạch thi
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 07/09/2022
Căn cứ Công văn số 636/QLCL-QLT ngày 10/5/2022 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) về...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chuyển lịch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sang ngày 07/09/2022
THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do

Dành cho cán bộ sinh viên, học viên UEF, HUTECH, ROYAL