Thông báo
Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 04/2024
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, ôn tập tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN tháng 03/2024
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, ôn tập tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN tháng 11/2023
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, ôn tập tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN tháng 10/2023
Thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 8 - 9/2023
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ngày 22/03/2023
Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ngày 26/02/2023
THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do

Dành cho cán bộ sinh viên, học viên UEF, HUTECH, ROYAL