Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

03/04/2015
1. Chức năng của Trung tâm Thông tin - Thư viện:
Trung tâm Thông tin - Thư viện là trung tâm thông tin, văn hóa, khoa học của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng cung cấp tri thức và thông tin - tư liệu trong và ngoài nước cho các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường; tổ chức quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện:
2.1. Dự thảo kế hoạch chiến lược và kế hoạch hàng năm của Trung tâm Thông tin - Thư viện trình Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.
2.2. Bổ sung, phát triển, tổ chức, quản lý nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường.
2.3. Tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin; Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; Xây dựng các cơ sở dữ liệu
2.4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho giới chức, giảng viên, sinh viên của trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Trung tâm Thông tin - Thư viện quản lý.
2.5. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên viên thư viện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin... cho chuyên viên thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.
2.6. Bảo quản, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu - nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật và tài sản khác theo sự phân cấp của nhà trường; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo qui định của nhà trường.
2.7. Đặt quan hệ hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin, Liên hiệp Thư viện các trường đại học để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ.
2.8. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu.

3. Quyền hạn của Trung tâm Thông tin - Thư viện:
3.1. Tham gia Hội Thông tin - tư liệu Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin - thư viện trong nước và quốc tế; Liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với qui định của nhà trường và của pháp luật.
3.2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao theo các nguyên tắc về tài chính do nhà trường quy định.
3.3. Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và trái với nội qui, quy chế của thư viện.
3.4. Bảo vệ tác quyền các tài liệu do trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
TIN LIÊN QUAN