Giới thiệu

Tài nguyên TTTT-TV

03/04/2015

NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT,
TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

(Cập nhật đến ngày 01/01/2015)
A. NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN 

 1.  Sách in 
  1. Sách in tiếng Việt: 4.691 nhan đề, 26.630 bản.
  2. Sách in ngoại văn: 968 nhan đề, 1.962 bải
 2. Tài liệu điện tử
  Bộ sưu tập số Dspace với 35.112 nhan đề (từ nguồn mua, từ nguồn sưu tầm, trao đổi, tặng biếu và nội sinh).
 3. Cơ sở dữ liệu trực tuyến 
  1. Proquest 
  2. SpringerLink
  3. Global Professional Publishing 
  4. Business Expert Press 
  5. Các CSDL thư mục, tóm tắt miễn phí:
  • CSDL tiêu chuẩn quốc tế 
  • CSDL kết quả nghiên cứu Quốc gia 
  • CSDL nhãn hiệu hàng hóa 
  • CSDL tiêu chuẩn Việt Nam 
  • CSDL bài trích tạp chí 
 4.  Phần mềm quản lý Thư viện
  1. Phẩn mềm Libol 6.0: Cung cấp thông tin thư mục tài liệu dạng giấy có tại trung tâm thông tin thư viện.
  2. Phần mềm mã nguồn mở DSpace : Cung cấp thông tin thư mục và toàn văn các bộ sưu tập tài liệu điện tử do thư viện số hóa và sưu tập từ các nguồn khác nhau trên Internet.

 
B. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
I. Cơ sở vật chất
- Tổng diện tích: 288,64 m2
- Sức chứa: 100 chỗ ngồi đọc sách, báo - tạp chí tại chỗ.
II. Trang thiết bị kỹ thuật
- Máy tính: 13 máy tính
- Máy in: 01
- Máy Scanner: 01
- Máy quét mã vạch: 03
 

TIN LIÊN QUAN