Giới thiệu

Mô tả công việc

03/04/2015

* Chức danh giám đốc
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Mã số công việc  MT/TTTTTV- 01
 Vị trí công việc  Giám đốc
 Mục đích công việc  Quản lý toàn bộ các hoạt động của TTTT-TV
 Cấp báo cáo  Báo cáo với HĐQT, Ban Giám hiệu
 Thay thế khi vắng mặt  Phó Giám đốc
Yêu cầu về đạo đức, phẩm chất, bằng cấp, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm - Đạo đức tốt. 
- Phẩm chất: chính trực, quyết đoán, năng động, sáng tạo, linh hoạt, thận trọng trong công việc, lắng nghe ý kiến phê bình, dám chịu trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực (có mặt mọi nơi, nắm bắt mọi việc), gần gũi với nhân viên. 
- Bằng cấp: Thạc sĩ chuyên ngành thư viện - thông tin học. 
- Năng lực: năng lực tổ chức, năng lực thu thập và xử lý thông tin, năng lực thích ứng với biến động bên trong và bên ngoài, khả năng chịu đựng tốt cường độ lao động căng thẳng, thời gian lao động dài. 
- Kỹ năng: thành thạo các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày và giải quyết vấn đề, kỹ năng điều khiển chỉ huy, kỹ năng tổ chức lao động khoa học, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo.
- Kinh nghiệm: có ít nhất 05 năm làm quản lý.
Trách nhiệm, quyền hạn Trách nhiệm: 
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về:
- Mọi hoạt động của Trung tâm thông tin - thư viện: xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự kỷ cương làm việc của TTTT-TV. 
- Hợp tác, trao đổi với các thư viện, trung tâm thông tin.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động thông tin - thư viện theo mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. 
- Chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng, các trung tâm, các khoa/bộ môn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường giao. 
- Xây dựng bầu không khí hợp tác, đoàn kết, đồng thuận trong tập thể. Hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.
- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, điều tra nhu cầu tin của người sử dụng TTTT-TV thường kỳ và đột xuất. 
Quyền hạn: 
- Đề xuất ý kiến với lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức, quản lý hoạt động thông tin - thư viện.
- Tổ chức các hoạt động thông tin - thư viện phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các chuyên viên thuộc quyền.
- Phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng nhằm giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động thông tin - thư viện.
- Đề nghị HĐQT, Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong đơn vị.
- Đề nghị tuyển dụng, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, mức lương của chuyên viên TTTT-TV theo quy chế tuyển dụng nhân sự của trường.
- Đề xuất với lãnh đạo nhà trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho chuyên viên của TTTT-TV.
Nhiệm vụ cụ thể 
1. Quản lý nhân viên 
2. Quản lý tài sản 
3. Quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện 
4. Hoạch định, báo cáo 
5. Thực hiện các công việc khác do HĐQT, BGH giao
Diễn giải chi tiết nội dung công việc 
1. Quản lý nhân viên: 
- Tuyển chọn, đề xuất tuyển dụng các chức danh. 
- Theo dõi, kiểm tra hành vi, tinh thần trách nhiệm của nhân viên thuộc quyền. 
- Phân loại, đánh giá kết quả công việc, hiệu quả, năng lực của từng nhân viên theo định kỳ. 
- Duy trì trật tự, kỷ cương làm việc của TTTT-TV. 
2. Quản lý tài sản: 
- Vốn tài liệu giấy; tài liệu điện tử, nghe nhìn; các CSDL nội sinh và trực tuyến đã mua quyền truy cập.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị. 
3. Quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện: 
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm – dịch vụ thông tin thư viện. 
- Phân tích kết quả điều tra nhu cầu tin của người sử dụng TTTT-TV. 
- Phân tích thông tin phản hồi của người sử dụng TTTT-TV. 
4. Hoạch định, báo cáo: 
- Lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm. 
- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. 
- Tổng hợp, viết báo cáo hàng tháng báo cáo trong giao ban, báo cáo tổng kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học. 
5. Thực hiện các công việc khác do HĐQT, BGH giao.
Mối quan hệ trong công việc Mối quan hệ bên trong: 
- Phối hợp với bộ phận thẩm định, các Khoa, bộ môn trong công tác bổ sung lựa chọn tài liệu.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính bổ sung tài liệu bảo đảm đúng các nguyên tắc tài chính của nhà trường. 
- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong việc đề xuất tuyển dụng nhân sự, thực hiện tốt công tác thống kê số liệu, báo cáo trong các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết về tình hình hoạt động thư viện cho lãnh đạo nhà trường. 
- Phối hợp với Phòng Quản trị - thiết bị cung ứng trang thiết bị cho hoạt động thông tin - thư viện nhanh chóng và hiệu quả. 
- Phối hợp với Trung tâm quản lý CNTT về nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động thông tin - thư viện (cổng thông tin tích hợp, nhận dạng tài liệu số hóa, xử lý các tệp dữ liệu và quản lý thư viện điện tử,…).
- Phối hợp với Phòng Đào tạo- khảo thí: hoàn thiện cơ sở dữ liệu các môn học, phát triển mạnh các sản phẩm và dịch vụ thông tin điện tử phục vụ các chuyên ngành đào tạo, hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất sử dụng thư viện và tra cứu tìm tin vào đầu các năm học, lấy thông tin phản hồi của sinh viên để nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ thông tin-thư viện. 
- Phối hợp với Viện đào tạo quốc tế về việc thiết lập các mối quan hệ với thư viện các trường nước ngoài liên kết đào tạo với UEF và các thư viện khác ở nước ngoài. 
Mối quan hệ bên ngoài: 
- Quan hệ trong nước: Thiết lập quan hệ hợp tác, trao đổi tài liệu với các thư viện đại học, các trung tâm thông tin.
- Quan hệ hợp tác quốc tế:Thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế với các thư viện đại học nước ngoài đặc biệt là thư viện các trường nước ngoài liên kết đào tạo với UEF.

 


* Chức danh phó giám đốc
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Mã số công việc  MT/TTTTTV- 02
 Vị trí công việc  Trợ lý, hỗ trợ giám đốc quản lý hoạt động của TTTT-TV
 Mục đích công việc  Trợ lý, hỗ trợ giám đốc quản lý hoạt động của TTTT-TV
 Cấp báo cáo  Báo cáo với giám đốc.
 Thay thế khi vắng mặt  Theo chỉ đạo của giám đốc
Yêu cầu về đạo đức, phẩm chất, bằng cấp, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm - Đạo đức tốt. 
- Phẩm chất: trung thực, năng động, sáng tạo, công bằng, lắng nghe ý kiến phê bình, dám chịu trách nhiệm cá nhân, nghiêm túc, cẩn thận, tích cực trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật cao. 
- Bằng cấp: thạc sĩ, cử nhân chuyên ngành thư viện - thông tin học. 
- Năng lực: năng lực tổ chức công việc cụ thể, năng lực thu thập và xử lý thông tin, năng lực thích ứng với biến động bên trong, chịu đựng được cường độ lao động căng thẳng, thời gian lao động dài. 
- Kỹ năng: sử dụng tốt các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày và giải quyết vấn đề, kỹ năng điều khiển chỉ huy, kỹ năng tổ chức lao động khoa học, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
- Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm làm quản lý.
Trách nhiệm, quyền hạn Trách nhiệm: 
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc về các mảng công tác do giám đốc phân công. 
- Lên lịch công việc cho TTTT-TV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh. 
- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, trung tâm, các khoa/bộ môn giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động thông tin-thư viện.
- Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý người sử dụng TTTT-TV tại các bộ phận. 
- Triển khai công tác tổ chức nghiên cứu, điều tra nhu cầu tin của người sử dụng TTTT-TV thường kỳ và đột xuất. 
- Đề xuất cải tiến các hoạt động của TTTT-TV. 
- Tổ chức, quản lý, kiểm tra nguồn tài liệu in; phát triển nguồn tài nguyên điện tử, tài liệu nghe nhìn; phát triển dịch vụ thông tin thư viện
- Thu nhận các dạng tài liệu từ các nguồn khác nhau.
- Tổ chức thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin nguồn tài liệu; Bảo đảm chất lượng xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin.
- Giải quyết trực tiếp các sự cố và khiếu nại của bạn đọc - người dùng tin trong quá trình sử dụng nguồn tài nguyên điện tử, tài liệu nghe nhìn, báo cáo giám đốc kết quả giải quyết
 - Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài sản. Bảo vệ, giữ gìn tài sản công, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi có nhu cầu.
Quyền hạn: 
- Giám sát trực tiếp tình hình, hiệu quả hoạt động của thư viện.
- Theo dõi, kiểm tra hành vi, tinh thần trách nhiệm của nhân viên thuộc quyền. 
- Giám sát trực tiếp trật tự, kỷ cương làm việc. Phân công công việc cụ thể cho chuyên viên thư viện
- Tham gia vào việc phân loại, đánh giá kết quả công việc, hiệu quả, năng lực của từng nhân viên. Đề xuất với giám đốc về nhân sự cần đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. 
- Tham gia vào công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện. 
- Thay mặt giám đốc, quản lý và điều hành công việc khi được ủy quyền.
Nhiệm vụ cụ thể 
1. Tổ chức thực hiện kế hoạch 
2. Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài sản 
3. Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý người sử dụng
4. Tổ chức điều tra nhu cầu tin 
5. Điều hành tác nghiệp hàng ngày
6. Tổ chức, quản lý, thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin nguồn tài liệu; Bảo đảm chất lượng xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin.
7. Hướng dẫn bạn đọc - người dùng tin sử dụng thư viện, tra cứu tìm tin. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin. Tiếp nhận và giải quyết những ý kiến của người sử dụng thư viện.
8. Thực hiện các công việc khác do giám đốc giao
Diễn giải chi tiết nội dung công việc 
1. Tổ chức thực hiện kế hoạch: 
- Tổ chức thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm. 
- Theo dõi, đốc thúc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo tháng, quý, năm.
- Viết báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm trình giám đốc.
2. Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài sản:
- Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý vốn tài liệu giấy.tài liệu điện tử, nghe nhìn, CSDL.
- Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị.
3. Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý người sử dụng:
- Đề xuất tuyển dụng nhân viên.
- Theo dõi, kiểm tra hành vi, tinh thần trách nhiệm của nhân viên thuộc quyền.
- Tham gia phân loại, đánh giá kết quả công việc, năng lực của từng nhân viên theo định kỳ.
4. Tổ chức điều tra nhu cầu tin: 
- Triển khai công tác tổ chức điều tra nhu cầu tin của người sử dụng TTTT-TV thông qua các kênh thông tin khác nhau: Phiếu điều tra, hộp thư bạn đọc, website,…
- Tiến hành điều tra nhu cầu tin của người sử dụng TTTT-TV thường kỳ, đột xuất.
5. Điều hành tác nghiệp hàng ngày: 
- Giám sát trực tiếp tình hình, hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong thư viện.
- Tổ chức, điều hành, phân phối công việc của nhân viên thuộc quyền.
6. Tổ chức thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin nguồn tài liệu; Bảo đảm chất lượng xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin.
- Dự thảo chính sách, xác định tiêu chí lựa chọn tài liệu.
- Tổ chức, sắp xếp tài liệu theo môn loại khoa học.
- Sử dụng phần mềm quản lý để quản lý tốt nguồn tài nguyên thông tin.
- Thu nhận và phát triển tài liệu từ các nguồn khác nhau.
- Phân loại tài liệu theo các nguồn bổ sung.
- Xử lý kỹ thuật: định chủ đề, định từ khóa, phân loại, biên mục theo MARC 21, AACR2, DDC, Bảng từ khóa từ chuẩn.
- Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số từ nguồn tài nguyên hiện có.
- Tổ chức hệ thống tra cứu tìm tin theo tiêu chuẩn quốc tế về thông tin-thư viện.
- Phổ biến thông tin và đưa ra phục vụ khai thác sử dụng.
7. Hướng dẫn bạn đọc - người dùng tin sử dụng thư viện, tra cứu tìm tin. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin. Tiếp nhận và giải quyết những ý kiến của người sử dụng thư viện.
- Tổ chức hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện và tra cứu tìm tin. 
- Cập nhật các bảng hướng dẫn tra cứu tìm kiếm tài liệu, thông tin, CSDL tại website, cổng thông tin điện tử của TTTT-TV.
- Gửi email hướng dẫn đến người sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc trực tiếp khi có yêu cầu.
 - Phục vụ tại chỗ, phục vụ cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông tin theo yêu cầu của người sử dụng TTTT-TV.
- Thực hiện marketing các dịch vụ hiện có của TTTT-TV.
- Nhận đặt hàng từ các đơn vị khác nhau và tiến hành thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu.
8. Thực hiện các công việc khác do giám đốc giao.
- Nhận phân công công việc từ giám đốc.
- Tiến hành sắp xếp nhân sự, lên kế hoạch hoàn thành các công việc.
Mối quan hệ trong công việc Mối quan hệ bên trong: 
- Phối hợp với bộ phận thẩm định, các Khoa, bộ môn trong công tác bổ sung lựa chọn tài liệu.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính bổ sung tài liệu bảo đảm đúng các nguyên tắc tài chính của nhà trường. 
- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong việc đề xuất tuyển dụng nhân sự, thực hiện tốt công tác thống kê số liệu, báo cáo trong các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết về tình hình hoạt động thư viện cho lãnh đạo nhà trường. 
- Phối hợp với Phòng Quản trị - thiết bị cung ứng trang thiết bị cho hoạt động thông tin - thư viện nhanh chóng và hiệu quả. 
- Phối hợp với Trung tâm quản lý CNTT về nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động thông tin - thư viện (cổng thông tin tích hợp, nhận dạng tài liệu số hóa, xử lý các tệp dữ liệu và quản lý thư viện điện tử,…).
- Phối hợp với Phòng Đào tạo- khảo thí: hoàn thiện cơ sở dữ liệu các môn học, phát triển mạnh các sản phẩm và dịch vụ thông tin điện tử phục vụ các chuyên ngành đào tạo, hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất sử dụng thư viện và tra cứu tìm tin vào đầu các năm học, lấy thông tin phản hồi của sinh viên để nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ thông tin-thư viện. 
- Phối hợp với Viện đào tạo quốc tế về việc thiết lập các mối quan hệ với thư viện các trường nước ngoài liên kết đào tạo với UEF và các thư viện khác ở nước ngoài. 
Mối quan hệ bên ngoài: 
- Thiết lập quan hệ hợp tác, trao đổi tài liệu với các thư viện đại học, các trung tâm thông tin.
- Thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế với các thư viện đại học nước ngoài đặc biệt là thư viện các trường nước ngoài liên kết đào tạo với UEF.

 


Chức danh Chuyên viên thư viện
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Mã số công việc  MT/TTTTTV- 08
 Vị trí công việc Chuyên viên thư viện
Mục đích công việc Tổ chức, phát triển, phục vụ nguồn tài nguyên truyền thống,nguồn tài nguyên điện tử, tài liệu nghe nhìn, thư viện điện tử. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện.
Cấp báo cáo  Giám đốc Thư viện
Thay thế khi vắng mặt Theo chỉ đạo của BGĐ
Yêu cầu về đạo đức, phẩm chất, bằng cấp, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm 1.Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Cử nhân chuyên ngành Thư viện – Thông tin, hoặc các ngành liên quan.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày và giải quyết vấn đề, kỹ năng thu thập, lọc tin, xử lý thông tin, kỹ năng phân tích và xử lý số liệu.
 - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, thành thạo Internet và các phần mềm quản lý tài liệu điện tử
3.Năng lực:
- Năng lực thu thập, phân loại tin, lọc tin, xử lý thông tin;
- Năng lực tổ chức, quản lý, khai thác thông tin truyền thống và điện tử;
- Khả năng chịu đựng được cường độ lao động căng thẳng, thời gian lao động dài.
4. Kinh nghiệm:
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên thư viện.
5. Phẩm chất cá nhân:
- Phẩm chất đạo đức: trung thực, năng động, sáng tạo, cởi mở, nghiêm túc, cẩn thận, tích cực trong công việc, kiên trì vượt khó khăn, ý thức tổ chức kỷ luật cao..
- Khéo léo và tế nhị trong giao tiếp.
Trách nhiệm, quyền hạn Trách nhiệm: 
Chịu trách nhiệm trước BGĐ và hoàn thành tốt các công việc sau: 
- Lập kế hoạch cụ thể và trực tiếp thực hiện các công việc.
- Bảo đảm chất lượng các khâu xử lý kỹ thuật tài liệu, xử lý thông tin tài liệu . 
- Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số, tổ chức hệ thống tra cứu tìm tin theo tiêu chuẩn quốc tế về thông tin-thư viện. 
- Thu thập tài liệu, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều loại vật mang tin khác nhau phục vụ cho công tác phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin của thư viện.
- Điện tử hóa những thông tin thu thập được, xử lý thông tin, phổ biến các sản phẩm đến người sử dụng, đáp ứng các nhu cầu về thông tin cho người sử dụng.
- Cập nhật bản tin điện tử, cập nhật thông tin trên website TTTT-TV.
- Hướng dẫn, tra cứu tài liệu. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện, đáp ứng các yêu cầu của người dùng tin. 
- Theo dõi, quan sát trực tiếp người sử dụng TTTT-TV và nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thông tin. Nghiên cứu, điều tra nhu cầu tin của người sử dụng TTTT-TV thường kỳ và đột xuất.
- Tiếp nhận đơn đặt hàng của người sử dụng về số hóa tài liệu, nhận dạng tài liệu, biên soạn ấn phẩm thông tin, tìm tin theo yêu cầu.
- Báo cáo thống kê tình hình sử dụng thư viện, đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.
- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giữ gìn tài sản chung.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được phân công.
Quyền hạn : 
- Giám sát, kiểm tra hành vi của người sử dụng Thư viện.
- Đề xuất phát triển tài liệu và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện hiện đại.
- Đề xuất các giải pháp phát triển thư viện.
- Đề xuất với giám đốc nguyện vọng được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.
Nhiệm vụ cụ thể 
1. Thực hiện xử lý kỹ thuật vốn tài liệu giấy bổ sung từ các nguồn khác nhau. 
2. Thực hiện các quy trình xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin nguồn tài liệu điện tử, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số, xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo tiêu chuẩn quốc tế về thông tin-thư viện. 
3. Hướng dẫn bạn đọc - người dùng tin sử dụng thư viện, tra cứu tìm tin, tra cứu thông tin điện tử, sử dụng CSDl trực tuyến.
4. Phục vụ đọc, mượn, tra cứu tài liệu giấy, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về sử dụng nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện. 
5. Cập nhật bản tin điện tử, thông tin trên website/cổng thông tin điện tử của TTTT-TV.
6. Tổ chức kho, bảo quản tài liệu giấy. 
7. Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin.
8. Sưu tầm các nguồn tin trên mạng Internet, tải tài liệu trên mạng, số hóa tài liệu. 
9. Theo dõi tình hình sử dụng trang thiết bị tại TTTT-TV.
10. Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.
1.Thực hiện xử lý kỹ thuật vốn tài liệu giấy bổ sung từ các nguồn khác nhau:
- Phân loại tài liệu giấy theo các nguồn bổ sung: nguồn mua, trao đổi, nhận tặng, các nguồn khác.
- Xử lý kỹ thuật: định chủ đề, định từ khóa, phân loại, biên mục tài liệu theo MARC 21, AACR2, DDC, Bảng từ khóa từ chuẩn.
- Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số từ nguồn tài nguyên truyền thống.
- Tổ chức hệ thống tra cứu tìm tin theo tiêu chuẩn quốc tế về thông tin-thư viện.
- Phổ biến thông tin và đưa ra phục vụ khai thác sử dụng.
2. Thực hiện các quy trình xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin nguồn tài liệu điện tử, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số, xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo tiêu chuẩn quốc tế về thông tin-thư viện:
- Nhận sự phân công từ BGĐ sưu tầm, chọn lọc các nguồn tài liệu, nguồn tin có chất lượng trên mạng Internet.
- Download và thực hiện tổ chức sơ bộ nguồn tài liệu download.
- Số hóa tài liệu: Scan, xử lý ảnh, nhận dạng tài liệu.
- Phân loại tài liệu điện tử theo các nguồn bổ sung: nguồn mua trên các CD-Rom, sưu tầm từ internet, trao đổi, nhận tặng, số hóa.
- Xử lý kỹ thuật các dạng file khác nhau: dung lượng file, tình trạng file, chất lượng file tài liệu điện tử.
- Xử lý kỹ thuật: định chủ đề, định từ khóa, phân loại, biên mục theo Dublin Core Metadata, DDC, Bảng từ khóa từ chuẩn.
- Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số.
- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo tiêu chuẩn quốc tế về thông tin-thư viện.
- Phổ biến thông tin và đưa ra phục vụ khai thác sử dụng.
3. Hướng dẫn bạn đọc - người dùng tin sử dụng thư viện, tra cứu tìm tin, tra cứu thông tin điện tử,sử dụng CSDl trực tuyến:
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện và tra cứu tìm tin vào đầu mỗi khóa học. 
- Cập nhật các bảng hướng dẫn tra cứu tìm kiếm tài liệu, CSDL trên Website thư viện. Cung cấp brochure giới thiệu, bảng câu hỏi cho người sử dụng.
- Gửi email hướng dẫn đến người sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng trực tiếp khi có yêu cầu.
4. Phục vụ đọc, mượn, tra cứu tài liệu giấy, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về sử dụng nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện:
- Giới thiệu với người sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của TTTT-TV bằng các hình thức khác nhau: bảng thông báo, thư điện tử, kết hợp với giảng viên, giới thiệu trực tiếp khi sinh viên đến thư viện, giới thiệu tại cổng thông tin thư viện….
- Theo dõi, báo cáo thống kê số lượng tài liệu (giấy và điện tử) bổ sung từ các nguồn mua, nhận tặng, trao đổi…. số lượng bạn đọc tra cứu, sử dụng tài liệu về loại hình, nội dung tri thức theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, học kỳ, năm học.
- Phục vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà và cung cấp các sản phẩm – dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng. 
- Giải đáp mọi thắc mắc của người sử dụng về vốn tài liệu, sản phẩm – dịch vụ thông tin thư viện.
5. Cập nhật bản tin điện tử, thông tin trên website/cổng thông tin điện tử của TTTT-TV: 
- Cập nhật bản tin điện tử. 
- Cập nhật thông tin trên web-portal: 
• Nhận file/thông tin cập nhật 
• Phân loại file/thông tin cập nhật 
• Xác định vị trí cập nhật 
• Cập nhật 
• Kiểm tra 
6. Tổ chức kho, bảo quản tài liệu giấy:
- Tổ chức kho tài liệu đọc tại chỗ và mượn về nhà.
- Sắp xếp tài liệu trong kho theo môn loại tri thức.
- Xây dựng các bản hướng dẫn tra cứu, sử dụng tài liệu trong kho.
- Kiểm tra tình hình sử dụng, tình trạng tài liệu trong kho. 
- Lựa chọn và đóng tập các loại báo, tạp chí theo chỉ đạo của Ban giám đốc.
- Bảo quản tài liệu: sách, báo - tạp chí.
7. Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin: 
- Nghiên cứu điều tra nhu cầu của người sử dụng về các dịch vụ thông tin. 
- Tham gia phát triển các sản phẩm và dịch vụ đúng hướng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sử dụng. 
8. Sưu tầm các nguồn tin trên mạng Internet, tải tài liệu trên mạng, số hóa tài liệu:
- Sưu tầm, chọn lọc các nguồn tài liệu, nguồn tin có chất lượng trên mạng Internet.
- Download và thực hiện tổ chức sơ bộ nguồn tài liệu download.
- Số hóa tài liệu: Scan, xử lý ảnh, nhận dạng tài liệu.
9. Theo dõi tình hình sử dụng trang thiết bị tại TTTT-TV:
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị.
- Phát hiện và khắc phục các sự cố.
- Giữ gìn và đảm bảo hoạt động các trang thiết bị.
10. Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.
Mối quan hệ trong công việc Mối quan hệ bên trong: 
- Phối hợp với các đồng nghiệp trong công tác hướng dẫn sử dụng thư viện, nghiệp vụ, theo dõi tình hình sử dụng thư viện, nhu cầu sử dụng tài liệu của sinh viên, giảng viên,và các vấn đề khác khi cần thiết.
- Phối hợp với các chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm Quản lý CNTT để giải quyết các sự cố về mạng máy tính, nghiệp vụ kỹ thuật, Website Thư viện.
- Phối hợp với chuyên viên các khoa, phòng ban để nắm bắt nhu cầu sử dụng tài liệu, thông tin, cung cấp thông tin kịp thời đến người sử dụng.
- Phối hợp với chuyên viên phòng đào tạo – khảo thí, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp - công tác sinh viên trong việc hướng dẫn sử dụng thư viện.
- Phối hợp với chuyên viên các bộ phận liên quan trong việc lấy ý kiến của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện, đề xuất các giải pháp phát triển. 
Mối quan hệ bên ngoài: 
- Quan hệ với chuyên viên các thư viện, trung tâm thông tin bên ngoài trong kinh nghiệm phát triển thư viện.
- Quan hệ với các cá nhân, đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ thư viện và đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng.
- Phối hợp với nhân viên các nhà sách trong việc bổ sung nguồn tài liệu giấy.
- Quan hệ với chuyên viên kỹ thuật của Công ty cung cấp phần mềm quản lý thư viện.
 

 

TIN LIÊN QUAN