Các hướng dẫn
Để tạo điều kiện cho các thí sinh trình bày ý tưởng kinh doanh một cách thống nhất và dễ dàng. BTC cuộc thi Business ideas xin gửi các bạn slide hướng dẫn trình bày dự án kinh doanh cho các đề tài...
Để tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ phải thiết kế ý tưởng kinh doanh dưới dạng một dự án kinh doanh, trong đó việc trình bày cần được thực hiện theo một số hướng dẫn
Đơn vị tài trợ