Thông báo Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo khóa 2019
Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2019
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo khóa 2018
Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2018
Chương trình đào tạo khóa 2017
Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2017
Chương trình đào tạo khóa 2016
Ngày 12/7/2016, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2016 như sau:
Chương trình đào tạo Khóa 2015
Ngày 26/6/2015, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2015 như sau: