Thông báo Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo khóa 2019
Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2019
Chương trình đào tạo khóa 2018
Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2018
Chương trình đào tạo khóa 2017
Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2017
Chương trình đào tạo khóa 2016
Ngày 12/7/2016, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2016 như sau:
Chương trình đào tạo Khóa 2015
Ngày 26/6/2015, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã ban hành Chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 2015 như sau:
Loading...