Thực tập tốt nghiệp

Hồ sơ - Tài liệu hướng dẫn

06/01/2021

Tài liệu, Biểu mẫu, Slide hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp:    ​
               1/- Quản trị kinh doanh
               2/- Quản trị nhân lực
               3/- Marketing
               1/- Luật kinh tế
               2/- Luật quốc tế
 

               1/- Ngôn ngữ Anh

               1/- Công nghệ thông tin

               2/- Thương mại điện tử
 

               1/- Quan hệ công chúng
 

               1/- Quản trị khách sạn

* Dành cho SV Khóa 2017

Tài liệu, Biểu mẫu, Video, Slide hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập, Chuyên đề/ Khóa luận tốt nghiệp:    ​
               0/- Video hướng dẫn
               2/- Kinh doanh quốc tế
               3/- Quản trị nhân lực
               4/- Marketing
 
               0/- Video hướng dẫn
               1/- Kế toán
               2/- Tài chính ngân hàng
 
               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 
               1/- Luật kinh tế
               2/- Luật quốc tế
 

               1/- Ngôn ngữ Anh

               0/- Video hướng dẫn

               1/- Quan hệ công chúng
 

               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 

               1/- Quản trị khách sạn
 
TIN LIÊN QUAN