Thực tập tốt nghiệp

Hồ sơ - Tài liệu hướng dẫn

20/04/2020

Tài liệu, Biểu mẫu, Video, Slide hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập, Chuyên đề/ Khóa luận tốt nghiệp:    ​
           I. Khoa Kinh tế:
               0/- Video hướng dẫn
               2/- Kinh doanh quốc tế
               3/- Quản trị nhân lực
               4/- Marketing
               0/- Video hướng dẫn
               1/- Kế toán
               2/- Tài chính ngân hàng

           III. Khoa Luật 
               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 
               1/- Luật kinh tế
               2/- Luật quốc tế
 
               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 
               1/- Quan hệ quốc tế

          V. Khoa Tiếng Anh:

               1/- Ngôn ngữ Anh

               0/- Video hướng dẫn

               1/- Quan hệ công chúng
 

               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 

               1/- Quản trị khách sạn
 
TIN LIÊN QUAN