Thực tập tốt nghiệp

Hồ sơ - Tài liệu hướng dẫn

06/01/2021
Dành cho SV Khóa 2020 

Tài liệu, Biểu mẫu, Slide hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp:
               1/- Quản trị kinh doanh
               2/- Quản trị nhân lực
 
               1/- Kế toán
               2/- Tài chính ngân hàng
               3/- Kinh doanh thương mại
 
               1/- Luật kinh tế
               2/- Luật quốc tế
               3/- Luật
 

               1/- Ngôn ngữ Anh
 

               1/- Ngôn ngữ Nhật

               2/- Ngôn ngữ Hàn

               3/- Ngôn ngữ Trung Quốc

 

               1/- Công nghệ thông tin

               2/- Thương mại điện tử

               3/- Khoa học dữ liệu
 

               1/- Quan hệ công chúng

               2/- Công nghệ truyền thông

 

               1/- Marketing
               2/- Quảng cáo
 
Dành cho SV Khóa 2019

Tài liệu, Biểu mẫu, Slide hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp:
               1/- Quản trị kinh doanh
               2/- Quản trị nhân lực
               1/- Luật kinh tế
               2/- Luật quốc tế
 

               1/- Ngôn ngữ Anh
 

               1/- Ngôn ngữ Nhật

               2/- Ngôn ngữ Hàn
 

               1/- Công nghệ thông tin

               2/- Thương mại điện tử
 

               1/- Quan hệ công chúng

               2/- Công nghệ truyền thông

 

               1/- Quản trị khách sạn
               2/- Quản trị du lịch - lữ hành
 
               1/- Marketing
 
Dành cho SV Khóa 2018

Tài liệu, Biểu mẫu, Slide hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp:   ​
               1/- Quản trị kinh doanh
               2/- Quản trị nhân lực
               3/- Marketing
               1/- Luật kinh tế
               2/- Luật quốc tế
 

               1/- Ngôn ngữ Anh

               1/- Công nghệ thông tin

               2/- Thương mại điện tử
 

               1/- Quan hệ công chúng
 

               1/- Quản trị khách sạn

* Dành cho SV Khóa 2017

Tài liệu, Biểu mẫu, Video, Slide hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập, Chuyên đề/ Khóa luận tốt nghiệp:    ​
               0/- Video hướng dẫn
              2/- Kinh doanh quốc tế
              3/- Quản trị nhân lực
              4/- Marketing
 
               0/- Video hướng dẫn
               1/- Kế toán
               2/- Tài chính ngân hàng
 
               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 
               1/- Luật kinh tế
               2/- Luật quốc tế
 

              1/- Ngôn ngữ Anh

               1/- Công nghệ thông tin

               2/- Thương mại điện tử
 

               0/- Video hướng dẫn

               1/- Quan hệ công chúng
 

               0/- Video hướng dẫn: 1. Thực tập tốt nghiệp2: Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp 

              1/- Quản trị khách sạn
 
TIN LIÊN QUAN