Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

24/04/2015
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và phát triển đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các quy chế, quy định, quy trình của Trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Nhiệm vụ
2.1. Về tuyển sinh

- Lập kế hoạch tuyển sinh toàn Trường; Thành lập các Hội đồng tuyển sinh theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổ chức quá trình tuyển sinh, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, cho đến khâu triệu tập thí sinh trúng tuyển;
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển;
- Các nhiệm vụ khác về tuyển sinh do Hiệu trưởng giao.
2.2. Về kế hoạch và chương trình đào tạo
- Phối hợp với các Khoa trong việc xây dựng chương trình đào tạo. Xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện mục  tiêu  chất  lượng  đào  tạo  của  Trường theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo; các chương trình hành động để nâng cao chất lượng đào tạo;
- Phối hợp với các khoa trong việc cải tiến chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo mới; nghiên cứu các phương thức đào tạo có thể thực hiện trong Trường;
- Thực hiện các qui định về quản lý đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các nhiệm vụ khác về kế hoạch và chương trình đào tạo do Hiệu trưởng giao.
 2.3. Về tổ chức và quản lý quá trình đào tạo
- Tập hợp, biên soạn văn bản khác liên quan đến đào tạo. Cung cấp những văn bản cần thiết cho các khoa chuyên môn và các đơn vị có liên quan. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo theo đúng quy định;
- Xây dựng các quy trình quản lý đào tạo. Phối hợp với các đơn vị để tổ chức quá trình quản lý theo quy trình đã vạch ra;
- Phối hợp với các khoa trong việc phân ngành, phân lớp cho sinh viên;
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thi cử. Quản lý và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy và thi cử, đảm bảo đúng tiến độ;
- Phân bố giảng đường hợp lý, đồng thời khai thác có hiệu quả quỹ giảng đường của Trường;
- Phối hợp với các đơn vị để kiểm tra khối lượng giảng dạy và tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy;
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ sinh viên, bài thi tuyển sinh, bài thi học kỳ hoặc học phần, bài thi tốt nghiệp, bảng điểm... theo đúng quy định. Lập cơ sở dữ liệu về sinh viên để phục vụ cho quá trình quản lý và nghiên cứu lâu dài;
- Phối hợp với các khoa trong việc nhập và quản lý điểm sinh viên, đảm bảo tính chính xác và trung thực;
- Tổ chức xét cho  sinh  viên  học  tiếp,  tạm  dừng  học,  buộc  thôi  học, thi tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp theo đúng qui chế. Thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ; theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các nhiệm vụ khác về tổ chức và quản lý đào tạo do Hiệu trưởng giao.
2.4. Về quản lý hành chính trong đào tạo
- Tiếp nhận và cung cấp tài liệu cho sinh viên có liên quan đến chức năng đào tạo;
- Thực  hiện  các  thủ  tục  hành  chính  (xác  nhận  số  tiết,  số  lượng  SV,...)
để phục vụ cho việc thanh toán thù lao cũng như các công việc khác liên quan đến đào tạo;
- Giải quyết các trường hợp khiếu kiện có liên quan đến đào tạo trong phạm vi trách nhiệm của mình;
- Thiết lập, báo cáo và cung cấp các biểu bảng thống kê về số lượng sinh viên, kết quả học tập, số lượng và chất lượng đào tạo, ... phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
2.5. Quản lý các đơn vị
- Trung tâm Hỗ trợ học vụ;
- Trung tâm Đào tạo Thiết kế dự án
- Thư viện.

 
TIN LIÊN QUAN