Thông báo
Thông báo về việc ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung Khóa 2019
Thông báo về việc nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học để xét tốt nghiệp Khóa 2019
Thông báo về việc tổ chức học tập Giáo dục quốc phòng-an ninh năm học 2022 - 2023 Cập nhật 12/11/2022
Thông báo về việc nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học để xét tốt nghiệp Khóa 2018
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ dành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở học kỳ hè năm học 2019-2020
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2018
Căn cứ vào Thông báo số 47/TB-UEF ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế- Tài chính TP.HCM về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành...