Thông báo
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ dành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở học kỳ hè năm học 2019-2020
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học xét tốt nghiệp đối với sinh...
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học xét tốt nghiệp đối với sinh...
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2018
Căn cứ vào Thông báo số 47/TB-UEF ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế- Tài chính TP.HCM về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo khóa 2016.
UEF triển khai khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của trường Nhằm tạo kênh thông tin tiếp nhận những ý kiến đóng góp, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, Trường...