Khảo thí
Tổng quan Khảo thí
Với mục tiêu và phương thức đào tạo nêu trên, việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường luôn được triển khai đúng với tiêu chí đánh giá đúng và...
Thông báo nhận đơn phúc khảo HP Tiếng Anh 5 học kỳ 2A, năm học 2017 - 2018
mo ta Thông báo nhận đơn phúc khảo HP Tiếng Anh 5 học kỳ 2A, năm học 2017 - 2018Thông báo nhận đơn phúc khảo HP Tiếng Anh 5 học kỳ 2A, năm học 2017 - 2018Thông báo...
Thông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 1B, năm học 2017 - 2018
PKThông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 1B, năm học 2017 - 2018
Loading...