Thông báo

Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017

19/06/2020
  • Thông báo số 158/TB-UEF của Hiệu trưởng ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2020 về việc Thông báo bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên đại học, hệ chính quy khóa 2017. Xem tại đây 
 
TIN LIÊN QUAN