Tin Nổi bật
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ dành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học xét tốt nghiệp đối với sinh...
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học xét tốt nghiệp đối với sinh...
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019-2020
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2018
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2019 - 2020
Quy định Thực tập, CĐ/KLTN của Phòng đào tạo - Trường đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh