Tin Nổi bật
Đại học Kinh tế - Tài chính UEF - Thông báo về việc nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học để xét tốt nghiệp
Thông báo về việc ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung Khóa 2019
Thông báo về việc nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học để xét tốt nghiệp Khóa 2019
Thông báo về việc tổ chức học tập Giáo dục quốc phòng-an ninh năm học 2022 - 2023 Cập nhật 12/11/2022
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ dành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy
Kế hoạch tổ chức của Phòng đào tạo - Trường đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh