Tin Nổi bật
Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần - HK193, Năm học 2019-2020
Phòng Khảo thí thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần - HK193, Năm học 2019-2020.
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở học kỳ hè năm học 2019-2020
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ dành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về...
Phòng Đào tạo công bố Lịch thi HK192, Năm học 2019-2020
Ngày 20/5/2020, Phòng Đào tạo đã công bố lịch thi của HK192A, năm học 2019-2020. SV đăng nhập vào website daotao.uef.edu.vn để tra cứu...
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về...
Kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019-2020
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019-2020
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2018
Thông báo V/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài...