TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Quy trình đăng ký - Tham vấn

Quy trình tham vấn – Hỗ trợ

13/07/2022

Nội dung quy trình thực hiện dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Bước 1:
- Phòng Công tác Sinh viên phân công Thư ký – phụ trách dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần trực tổng đài tiếp nhận ca và quản lý link đăng ký tham vấn.
Bước 2:
Lập danh sách thân chủ có nhu cầu tham vấn phân loại theo:
  • Loại hình tham vấn (trực tiếp, trực tuyến)
  • Yêu cầu tham vấn viên (nếu có)
  • Ghi rõ vấn đề thân chủ cần hỗ trợ (thuộc lĩnh vực nào)
  • Ghi rõ thời gian thân chủ có thể bắt đầu tham vấn
  • Chia sẻ cho thân chủ biết về mức phí, hướng dẫn thân chủ nộp phí, tham vấn và ký cam kết.
Bước 3:
            Phòng Công tác sinh viên phân công Phụ trách phòng kết nối với các chuyên gia, sắp xếp tham vấn viên theo theo nhu cầu của thân chủ hoặc phù hợp với khó khăn của thân chủ.
Bước 4:
Thư ký liên hệ với tham vấn viên và thống nhất thời gian, hình thức tham vấn phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh của thân chủ.
Cung cấp cho tham vấn viên các biểu mẫu hướng dẫn, nội quy, quy tắc.
Bước 5:
            Thư ký thông báo cho thân chủ thời gian, hình thức, thông tin nhà tham vấn
Bước 6:
            Thư ký theo dõi suốt quá trình tham vấn, nhập thông tin vào bảng theo dõi hoạt động tham vấn và tổng hợp theo tháng.
Bước 7:
- Phụ trách phòng theo dõi, giám sát hoạt động tham vấn và giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Tổ chức giám sát chuyên môn định kỳ bằng hình thức phúc trình ca hoặc phát bảng hỏi cho tham vấn viên.
- Quản lý hồ sơ và các thông tin liên quan đến hoạt động tham vấn.
- Liên hệ chuyển ca khi cần thiết
- Viết báo cáo tổng kết hoạt động tham vấn theo quý, năm.
TIN LIÊN QUAN