Đào tạo

Tổng quan Phòng đào tạo

09/07/2015
+ Giới thiệu
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) có 5 Khoa gồm Khoa Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Kế tóan, Luật, Công nghệ Thông tin và Ngọai ngữ. Với nguồn giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, UEF đào tạo các ngành được mở dựa trên việc đánh giá tình hình về nhu cầu nhân lực của xã hội trong giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới.
Đào tạo hệ Cử nhân Đại học hệ chính quy các ngành:
 • Quản Trị Kinh Doanh,
 • Tài Chính – Ngân Hàng,
 • Kế toán
 • Luật kinh tế
 • Công nghệ thông tin,
 • Ngôn ngữ Anh
và đào tạo hệ Cử nhân Cao Đẳng hệ chính quy các ngành:
 • Quản trị kinh doanh,
 • Tài Chính – Ngân Hàng,
 • Kế toán
 • Công nghệ thông tin
 • Tiếng Anh
 
+ Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu đào tạo tổng quát của trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM hướng vào 4 tiêu điểm:
 • Trang bị kiến thức cơ bản và cơ sở vững vàng nhằm tạo cho sinh viên có tầm nhìn rộng và tư duy khoa học sáng tạo.
 • Trang bị kiến thức chuyên nghiệp vững vàng và có khả năng vận dụng kiến thức đó vào việc tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn trong thực tiễn.
 • Đào tạo kỹ năng, tạo cho sinh viên tiếp cận nhạy bén với nghề nghiệp tương lai.
 • Xây dựng đạo đức nghề nghiệp, hình thành nhân cách cho nhà quản lý tương lai. 
+ Phương thức đào tạo
Phương thức đào tạo của Trường là học chế tín chỉ. Học chế này giúp cho sinh viên có thể chủ động tích lũy kiến thức trong thời gian học; tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tính tích cực, tự chủ trong kế hoạch học tập cá nhân, phù hợp với điều kiện và năng lực học tập của mỗi sinh viên từ khi nhập học đến tốt nghiệp trong giới hạn của quĩ thời gian được qui định.
 
+ Quy chế đào tạo: ngày …. Hiệu trưởng đã ký ban hành quyết định số …về việc phê duyệt điều chỉnh và ban hành quy chế đào tạo áp dụng từ năm học 2015-2016 (đang cập nhật)

 
TIN LIÊN QUAN