Báo cáo tự đánh giá
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu đưa ra các...