Giới thiệu

Chức năng Nhiệm vụ

Chức năng
Phòng Hành chính – Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho
Ban Giám hiệu trong công tác hành chính, văn thư, lễ tân; công tác tổng hợp; thực hiện
hồ sơ thi đua khen thưởng cấp trên cho CB-GV-NV; công tác quản lý phôi bằng –
chứng chỉ và công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định.
Phối hợp với Phòng Tổ chức tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về đánh giá, kiểm
định, đảm bảo chất lượng giáo dục cho các đơn vị, cá nhân theo qui định nhằm không
ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.
Nhiệm vụ
* Công tác Hành chính – Tổng hợp
- Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các qui chế, qui định của
Trường.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các qui trình làm việc tại các
đơn vị chức năng.
- Tổ chức và hướng dẫn các đơn vị tra cứu văn bản, thực hiện công tác
hành chính, văn thư, lưu trữ theo qui định Nhà trường.
- Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản của tất cả các đơn vị trong toàn Trường
trước khi trình BGH ký và ban hành.
- Quản lý văn bản đi, văn bản đến và các hợp đồng của Trường với các cơ quan
hữu quan.
- Tiếp nhận, phân loại các thông tin, thư từ, bưu phẩm, các văn bản đến và đi,
xử lý sơ bộ, trình các cấp có thẩm quyền, xử lý thông tin/văn bản
nhanh chóng, kịp thời.
- Quản lý chặt chẽ, an toàn các con dấu, hồ sơ lưu trữ, tổng đài điện thoại, máy
fax theo qui định.
- Quản lý, kiểm tra, đóng dấu các văn bản, chứng chỉ, văn bằng do Trường
ban hành theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng
khác và của Nhà trường.
- Lập lịch công tác tuần, lịch trực hàng tuần của lãnh đạo khoa. Tổng hợp, xây
dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, học kỳ, năm học.
- Tổ chức, thực hiện công tác lễ tân, điều phối phòng họp; tổ chức và phục vụ
các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Trường.
- Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết liên quan đến hoạt động
của toàn Trường.
- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành giáo dục.
- Công tác Thư ký Ban Giám hiệu.
- Cấp Giấy đi đường, Giấy giới thiệu, Giấy chứng nhận cho CB-GV-NV
Trường.
- Kiểm tra vệ sinh khu Hiệu bộ, phòng họp; phục vụ nước uống cho các buổi
tiếp khách và các cuộc họp của HĐQT, BGH.
* Công tác Thi đua khen thưởng:
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định về công tác thi đua khen thưởng.
- Tiếp nhận thông tin liên quan đến thi đua – khen thưởng từ các ban ngành, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên.
- Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường.
* Công tác pháp chế:
 
- Tổng hợp và tổ chức tuyên truyền phổ biến tài liệu pháp luật liên quan đến giáo dục đại học.
- Tham gia xem xét tính pháp lý trong các văn bản, hợp đồng của Trường trước khi ban hành. Tư vấn, tham mưu các vấn đề liên quan đến pháp chế cho lãnh đạo Nhà trường.
* Công tác Đảm bảo chất lượng:
- Đầu mối thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế.
- Quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong Trường.
- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn.
- Tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu ban hành các văn bản qui định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
- Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường.
- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục cho các đơn vị, cá nhân trong Trường và các tổ chức xã hội, giáo dục bên ngoài do Ban Giám hiệu giao trên cơ sở phù hợp với các qui định của pháp luật.
- Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.
- Tổ chức, phối hợp lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, giáo viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Nhà trường. 
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...