Tin Nổi bật
Hệ thống các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH MARKETING SAU THẨM ĐỊNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SAU THẨM ĐỊNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh đạt chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán và Luật kinh tế
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán và Luật kinh tế
Khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán và Luật Kinh tế của UEF
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN SAU THẨM ĐỊNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ SAU THẨM ĐỊNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UEF tổ chức tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo cho CB-GV-NV